ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inform

IH2 N F AO1 R M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inform-, *inform*
English-Thai: Longdo Dictionary
informal debtหนี้นอกระบบ
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inform(vt) แจ้งให้ทราบ, See also: บอกให้ทราบ, รายงาน, Syn. communicate, instruct, notify, advise
inform(adj) ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ), Syn. formless, vague
informal(adj) ซึ่งเป็นกันเอง, Syn. casual, ordinary, relaxed, Ant. formal, exclusive
informal(adj) ซึ่งไม่เป็นทางการ, Syn. unofficial, unceremonious, unconventional, Ant. restrained, ceremonial, ritualistic.
informed(adj) ซึ่งรอบรู้, See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ, Syn. knowledgeable, enlightened, expert
informer(n) คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
inform of(phrv) บอกให้ทราบในเรื่อง, Syn. inform about
inform on(phrv) แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ, See also: รายงานให้รู้, Syn. inform against
informant(n) ผู้บอก, See also: ผู้แจ้ง, Syn. source, witness, informer
informality(n) การไม่มีพิธีรีตอง, See also: ความเป็นกันเอง, Syn. casualness, relaxation, friendliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inform(อินฟอร์ม') v. บอก,แจ้ง,ทำให้เต็มไปด้วย,ดลใจ,ฟ้องร้อง., See also: informble adj. informedly adv. informingly adv., Syn. apprise, advise
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious, Ant. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity, laxity, ease
informant(อินฟอร์'เมินทฺ) n. ผู้บอก,ผู้แจ้ง,ผู้ให้ความรู้,สนเทศ, Syn. informer
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
misinform(vt) บอกผิด,พูดให้เข้าใจผิด,ให้ข้อมูลผิด
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
informal organizationองค์การอรูปนัย, องค์การที่ไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
informantผู้ให้ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
informaticsสนเทศศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารนิเทศ, ข่าวสาร, ข้อสนเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
information๑. ข้อความ, การแจ้งให้ทราบ (ก. แพ่ง)๒. การแจ้งความ (ก. อาญา)๓. สารนิเทศ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and beliefข้อความที่น่าเชื่อว่าจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Informal sector (Economics)เศรษฐกิจนอกระบบ [TU Subject Heading]
Informal Testsการตรวจอย่างคร่าวๆ [การแพทย์]
Informantsผู้ให้ประวัติ [การแพทย์]
Informaticsสนเทศศาสตร์ [การจัดการความรู้]
informaticsสนเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informationสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์]
informationสารสนเทศ, ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
information[อิน ฟอร์ เม ชั่น] (n) ข้อมูล, Syn. detail
Information Geometry(n) เรขาคณิตสารสนเทศ
informingThank you for imformimg to stay informed about กองทุนเสื้อผ้ามือสอง.I will bring it in the second round on Dec 5 08.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inform80% of all information in the world's computers is in English.
informAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
informAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
informAlso, if you manufacture any other products, please send information.
informAlso, please inform us of your terms of payment.
informAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
informAn encyclopedia is a mine of information.
informAn image is formed by the information of the mass communication.
informAny amount of information will do.
informA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
informA reward has been offered for information pertaining to the incident.
informAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน(n) reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ไอที(n) informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(n) information center, Syn. ศูนย์ข่าว
แจ้งตำรวจ(v) inform the police, See also: notify the police, Example: พลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าในสลัมแห่งนี้มีการซื้อขายยาบ้ากัน, Thai Definition: บอกกล่าวตำรวจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แจ้งให้ทราบ(v) inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ไม่มีพิธีรีตรอง(v) informal, Syn. ไม่เป็นทางการ, Ant. เป็นทางการ, Example: งานแต่งของเธอไม่มีพิธีรีตรองอะไรมาก แค่ผูกแขน ไหว้ผู้ใหญ่เท่านั้น, Thai Definition: ไม่เป็นตามแบบหรือตามธรรมเนียมอย่างที่ต้องปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(n) information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai Definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ(n) information technology, See also: IT, Thai Definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สนเทศ(n) information
สารสนเทศ(n) information

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[bøk hai rū] (v, exp) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[bøk hai sāp] (v, exp) EN: indicate  FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
ชีวสารสนเทศศาสตร์[chīwasārasonthētsāt] (n) EN: bioinformatics  FR: bio-informatique [f]
ช่องข่าว[chǿng khāo] (n, exp) EN: news channel  FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[chǿng khāo yīsip-sī chūamōng] (n, exp) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ฟังข่าว[fang khāo] (v, exp) FR: écouter les informations
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORM IH2 N F AO1 R M
INFORMS IH2 N F AO1 R M Z
INFORMED IH2 N F AO1 R M D
INFORMIX IH2 N F AO1 R M IH0 K S
INFORMER IH2 N F AO1 R M ER0
INFORMAL IH2 N F AO1 R M AH0 L
INFORMALS IH2 N F AO1 R M AH0 L Z
INFORMERS IH2 N F AO1 R M ER0 Z
INFORMING IH2 N F AO1 R M IH0 NG
INFORMANT IH2 N F AO1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inform (v) ˈɪnfˈɔːm (i1 n f oo1 m)
informs (v) ˈɪnfˈɔːmz (i1 n f oo1 m z)
informal (j) ˈɪnfˈɔːml (i1 n f oo1 m l)
informed (v) ˈɪnfˈɔːmd (i1 n f oo1 m d)
informer (n) ˈɪnfˈɔːmər (i1 n f oo1 m @ r)
informant (n) ˈɪnfˈɔːmənt (i1 n f oo1 m @ n t)
informers (n) ˈɪnfˈɔːməz (i1 n f oo1 m @ z)
informing (v) ˈɪnfˈɔːmɪŋ (i1 n f oo1 m i ng)
informally (a) ˈɪnfˈɔːməliː (i1 n f oo1 m @ l ii)
informants (n) ˈɪnfˈɔːmənts (i1 n f oo1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
资讯[zī xùn, ㄗ ㄒㄩㄣˋ, / ] information, #5,601 [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system, #10,303 [Add to Longdo]
讯息[xùn xī, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ, / ] information; news; message; text message or SMS, #19,946 [Add to Longdo]
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] information management, #20,068 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, / ] inform; inquire, #31,139 [Add to Longdo]
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] information science, #58,130 [Add to Longdo]
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory, #75,481 [Add to Longdo]
显示板[xiǎn shì bǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄢˇ, / ] information screen, #97,285 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
sich informieren über etw.(vt) หาข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่ง, ศึกษาบางสิ่ง เช่น Ich möchte mich über das Bildungssystem in Deutschland informieren., Syn. sich erkundigen
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Informant {m} | Informanten {pl}informant | informants [Add to Longdo]
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science [Add to Longdo]
Informatiker {m}; Informatikerin {f}computer scientist [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Informationsanbieter {m}information provider [Add to Longdo]
Informationsaustausch {m}exchange of information [Add to Longdo]
Informationsbank {f}information pool [Add to Longdo]
Informationsbedarf {m}information needs [Add to Longdo]
Informationsbeschaffung {f}information procurement [Add to Longdo]
Informationsfluss {m}flow of information [Add to Longdo]
Informationsflut {f}information flood [Add to Longdo]
Informationsgehalt {m}information content [Add to Longdo]
Informationsgesellschaft {f}information society [Add to Longdo]
Informationsgesellschaft {f}informed society [Add to Longdo]
Informationsgewinnung {f}acquisition of information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inform
   v 1: impart knowledge of some fact, state or affairs, or event
      to; "I informed him of his rights"
   2: give character or essence to; "The principles that inform
     modern teaching"
   3: act as an informer; "She had informed on her own parents for
     years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top