ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

influential person

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influential person-, *influential person*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influential person(n) ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทรงอิทธิพล(n) influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
ผู้มีอิทธิพล(n) influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอิทธิพล[phū mī ittiphon] (n, exp) EN: influential person  FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[phūsong ittiphon] (n, exp) EN: influential person ; person who influences

Japanese-English: EDICT Dictionary
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne [Add to Longdo]
声掛かり[こえがかり, koegakari] (n) recommendation of an influential person [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
有力者[ゆうりょくしゃ, yuuryokusha] (n) influential person; man of importance; (P) [Add to Longdo]
利け者[きけもの, kikemono] (n) influential person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influential person
   n 1: a person whose actions and opinions strongly influence the
      course of events [syn: {important person}, {influential
      person}, {personage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top