ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infinite

IH1 N F AH0 N AH0 T   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infinite-, *infinite*
Possible hiragana form: いんふぃにて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infinite[N] ความไม่สิ้นสุด, Syn. infinitude, infinity
infinite[ADJ] ไม่สิ้นสุด, See also: นับไม่ได้, Syn. measureless, perpetual, indefinite, Ant. finite, few, scant
infinitesimal[N] ปริมาณน้อยมาก, See also: จำนวนน้อยมาก
infinitesimal[ADJ] เล็กน้อยมาก, See also: เล็กน้อยจนวัดไม่ได้, Syn. spacious, tiny, microscopic, Ant. huge, vast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
infinitestimal(อินฟินนิเทส'ทะเมิล) adj.,n. (จำนวน) เล็กน้อยเหลือเกิน,เล็กน้อยจนวัดไม่ได้,เล็กน้อยสุดประมาณ., Syn. tiny,minute

English-Thai: Nontri Dictionary
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infiniteอนันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
infinite-อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite groupกรุปอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite integralปริพันธ์อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite intervalช่วงอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite loopวงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ closed loop ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infinite loopวงวนไม่รู้จบ [มีความหมายเหมือนกับ closed loop ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infinite productผลคูณอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite sequenceลำดับอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinite seriesอนุกรมอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
infiniteอนันต์, ไม่มีที่สิ้นสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infiniteอสงไขย [การแพทย์]
infinite sequenceลำดับอนันต์, ลำดับที่มีจำนวนพจน์ไม่จำกัด  เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
infinite seriesอนุกรมอนันต์, อนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์  เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
infinite setเซตอนันต์, เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เช่น เซตของจำนวนนับ เซตของจำนวนเต็ม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน... Ghost in the Shell (1995)
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ Event Horizon (1997)
They are not infiniteมันไม่ใช่ไม่มีสิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
You are infiniteนายไม่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
And on those keys, the music that you can make is infiniteคีย์พวกนั้น ดนตรีที่นายเล่นออกมามันไม่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
That keyboard is infiniteคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
And if that keyboard is infinite then there is no music you can playถ้าคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด ก็ไม่มีเพลงที่นายจะเล่นได้ The Legend of 1900 (1998)
You played out your happiness, but on a piano that was not infiniteเราเล่นเพลงให้สบายใจ แต่เปียโนนั้นมันไม่ใช่ไม่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
With only an infinitesimal chance of permanent spinal paralysis.มีโอกาสเพียงขี้ผงที่จะเท่านั้นที่จะเป็นอัมพาต eXistenZ (1999)
Great white beast in infinite splendor!Great white beast in infinite splendor! Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infiniteAre we humans alone in this infinite universe?
infiniteEvil is easy, and has infinite forms.
infiniteHuman beings are gifted with infinite potential.
infiniteMany astronomers assume that the universe expands infinitely.
infiniteSupplies of oil are not infinite.
infiniteThe eternal silence of these infinite spaces terrifies me.
infiniteWithout hesitating, the dean selects infinite wisdom.
infiniteYou have infinite possibilities as an artist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับไม่ถ้วน[ADV] countlessly, See also: infinitely, innumerably, incalculably, numberlessly, myriadly, Example: เขาได้กำไรนับไม่ถ้วนจากการลงทุนคราวนี้, Thai definition: ไม่อาจนับได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
นับไม่ถ้วน[adv.] (nap mai thūan) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly   FR: infiniment ; incommensurablement (vx)
เซตอนันต์[n. exp.] (set anan) EN: infinite set   FR: ensemble infini [m]
ทศนิยมไม่รู้จบ[n. exp.] (thotsaniyom mai rū jop) EN: infinite decimal ; non-terminating decimal   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFINITE    IH1 N F AH0 N AH0 T
INFINITELY    IH1 N F AH0 N AH0 T L IY0
INFINITESIMAL    IH2 N F IH2 N AH0 T EH1 S AH0 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infinite    (j) ˈɪnfɪnət (i1 n f i n @ t)
infinitely    (a) ˈɪnfɪnətliː (i1 n f i n @ t l ii)
infinitesimal    (j) ˌɪnfɪnɪtˈɛsɪml (i2 n f i n i t e1 s i m l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无穷小[wú qióng xiǎo, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal (in calculus); infinitely small, #121,770 [Add to Longdo]
无限小[wú xiàn xiǎo, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal; infinitely small, #150,348 [Add to Longdo]
微积分学[wēi jī fēn xué, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] infinitesimal calculus; calculus, #223,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
infinitesimal {adj} [math.]infinitesimal [Add to Longdo]
unendlich {adj} [math.] | unendliche Mengeinfinite | infinite quantity; infinity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフィニティ;インフィニティー[, infinitei ; infinitei-] (n) infinity [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] (n) {comp} machine infinitesimal [Add to Longdo]
極微[きょくび;ごくび, kyokubi ; gokubi] (adj-na,n,adj-no) microscopic; infinitesimal [Add to Longdo]
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na,n,adj-no) boundless; infinite; vast [Add to Longdo]
千差万別[せんさばんべつ;せんさまんべつ, sensabanbetsu ; sensamanbetsu] (adj-na,n,adj-no) an infinite variety of; multifarious; being extremely varied and wide-ranging [Add to Longdo]
千種万様[せんしゅばんよう, senshubanyou] (n,adj-na,adj-no) an infinite variety; multifarious; being extremely varied and wide-ranging [Add to Longdo]
千変万化[せんぺんばんか, senpenbanka] (n,vs,adj-no) innumerable changes; infinite variety [Add to Longdo]
底無し[そこなし, sokonashi] (n) bottomless; endlessly deep; infinite [Add to Longdo]
微少[びしょう, bishou] (adj-na,n,adj-no) infinitesimal [Add to Longdo]
無現[むげん, mugen] (n) (1) (abbr) infinite; (2) incumbent member (or candidate) unaffiliated with a party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]
無限[むげん, mugen] infinite [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infinite
   adj 1: having no limits or boundaries in time or space or extent
       or magnitude; "the infinite ingenuity of man"; "infinite
       wealth" [ant: {finite}]
   2: of verbs; having neither person nor number nor mood (as a
     participle or gerund or infinitive); "infinite verb form"
     [syn: {infinite}, {non-finite}] [ant: {finite}]
   3: too numerous to be counted; "incalculable riches"; "countless
     hours"; "an infinite number of reasons"; "innumerable
     difficulties"; "the multitudinous seas"; "myriad stars";
     "untold thousands" [syn: {countless}, {infinite},
     {innumerable}, {innumerous}, {multitudinous}, {myriad},
     {numberless}, {uncounted}, {unnumberable}, {unnumbered},
     {unnumerable}]
   4: total and all-embracing; "God's infinite wisdom"
   n 1: the unlimited expanse in which everything is located; "they
      tested his ability to locate objects in space"; "the
      boundless regions of the infinite" [syn: {space},
      {infinite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top