ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infer

IH2 N F ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infer-, *infer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infer(vt) อนุมาน, See also: สรุป, Syn. assume, deduce, imply
inferno(n) นรก, See also: ไฟนรก, บริเวณที่คล้ายนรก, Syn. pandemonium, hell, perdition
inferior(adj) ด้อยกว่า, See also: หย่อนกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, รองลงมา, Syn. subordinate, insufficient, lower, minor, Ant. superior
inferior(n) ผู้น้อย, See also: ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. assistant, subordinate, subsidiary, junior, Ant. superior
infernal(adj) เกี่ยวกับนรก (ทางวรรณคดี), See also: ของนรก, เลวร้าย, Syn. hellish, devilish, diabolic, satanic, Ant. heavenly, devine
inference(n) การอนุมาน, See also: ข้อวินิจฉัย, ข้อสรุป, Syn. implication, sequence, reasoning, Ant. fact
infertile(adj) ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์, Syn. unproductive, impotent, sterile
infer from(phrv) ลงความเห็นจาก, See also: สรุปจาก, อนุมานจาก, Syn. deduce from, generalize from
inferential(adj) เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: เกี่ยวกับการสรุป, เกี่ยวกับความสามารถในการอนุมาน, Syn. consequential, rational, deductive
inferiority(n) ความด้อย, See also: ปมด้อย, Syn. minority, unimportance, imperfection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infer(อินเฟอร์') vt. อนุมาน,สรุป,ส่อให้เห็น,ลงความเห็น,ชี้ให้เห็นว่า,แนะนำ,อนุมาน,สรุป., See also: inferable, inferible, inferrible adj. inferably adv. inferrer n.
inference(อิน'เฟเรินซฺ) n. การอนุมาน,การสรุป,สิ่งที่ส่อให้เห็น,ข้อสรุป,ข้อวินิจฉัย, Syn. conclusion, deduction
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
inferential(อิน'ฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการอนุมาน,เกี่ยวกับการสรุป,เกี่ยวกับการชี้ให้เห็น
inferior(อินเฟีย'เรีย) adj. ด้อยกว่า,ต่ำกว่า,ชั้นต่ำ,เลว,ชั้นเลว,แย่,รอง,อยู่ใต้,อยู่ล่าง,อยู่ต่ำ., See also: inferiority n., Syn. poor, low-grade, Ant. superior, better
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
inferno(อินเฟอร์'โน) n. นรก,ไฟนรก,ไฟใต้ดิน,บริเวณที่คล้ายนรก, Syn. hell
infertile(อินเฟอร์'ไทลฺ) adj. (ดิน) ไม่อุดมสมบูรณ์,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน., See also: infertility, infertileness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง
inferior(adj) ต่ำกว่า,อยู่ใต้,ด้อยกว่า,เลว,แย่
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
inferno(n) นรก,ขุมนรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferenceการอนุมาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inferenceการอนุมาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferenceการอนุมาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inferenceการอนุมาน (จากข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inference engineเครื่องอนุมาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inference, inductive; inductive inferenceการอนุมานแบบอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inference, statisticalการอนุมานเชิงสถิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า, อยู่ใต้, ลงล่าง, ล่าง [มีความหมายเหมือนกับ caudal ๔] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inferior border; lower borderขอบด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferenceการอนุมาน [TU Subject Heading]
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inferiorส่วนที่อยู่ต่ำกว่า, ด้านล่าง, ขอบล่าง, อยู่ต่ำ [การแพทย์]
inferior vena cavaอินฟีเรียเวนาคาวา, หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนล่างของลำตัวตั้งแต่ส่วนอกลงไปเข้าสู่หัวใจทางห้องเอเตรียมขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]
Inferoposteriorช่องท้องส่วนที่อยู่ต่ำสุดค่อนไปทางด้านหลัง [การแพทย์]
Infertilityการมีบุตรยาก [TU Subject Heading]
Infertilityหมัน, ภาวะ; มีบุตรยาก; การมีบุตรยาก; เป็นหมัน; การเป็นหมัน; การไม่ผสมเชื้อ [การแพทย์]
Infertility Therapyการรักษาผู้ที่มีบุตรยาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, not only does that clearly state you're the boy's mother, but one could infer from it that you're somehow responsible for these changes;นั่นไม่ได้แค่บอกว่าคุณเป็นแม่ของเด็ก แต่ยังบอกด้วยว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงของเด็ก Changeling (2008)
Dr. Avery, what can we infer from this?ดร. อเวอรี่ ดูฟิล์มแล้ว ช่วยวินิจฉัยหน่อย New History (2009)
I managed to infer that the results would be less than desirable.ฉันพอจะได้ข้อสรุป ว่าผลลัพธ์ของมันคง ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ Grey Matters (2009)
And that we can use them to infer when it's about to happen.และเราสามารถใช้มัน สรุปว่ามันจะเกิดขึ้น Jacksonville (2010)
WE CAN INFER THE COMPOSITION OF THE LAKE, OR THE EARLY UNIVERSE.สอบสวน ดับลยูแมป ช้าสร้างขึ้น กระเบื้องโมเสคของลูกน้อยของจักรวาล อ่านความผันผวนของเล็ก ๆ Beyond the Darkness (2010)
Th-that's okay. I can infer from context.ไม่เป็นไรหรอกมั้ง ผมเดาเอาจากการกระทำก็ได้ The Prestidigitation Approximation (2011)
In fact, we couldn't find a word that infers sex.ความจริงแล้ว พวกเราไม่พบคำไหนที่อ้างถึงเพศสัมพันธ์ I Need Romance (2011)
Let them infer that the company will only do better without Olivia.ให้พวกเขาสรุปว่า บริษัทมีแต่จะดีขึ้น แม้ไม่มีโอิเวีย Let's Kill Bridget (2012)
One can infer that they really do value justice above all.พอจะพูดได้ว่าน่าพอใจ กับความยุติธรรมนี่ Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inferAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
inferFemale hormone imbalance is a major cause of infertility.
inferFor that reason temporary workers are working under inferior conditions.
inferHe has an inferiority complex.
inferHe is inferior to his younger brother in English.
inferHe is inferior to me in learning.
inferHe is inferior to you in all respects.
inferHe is little, if at all inferior to you.
inferHe is little, if at all, inferior to you.
inferHe is much inferior to me in English.
inferHe pointed out that the former was inferior to the latter in some respects.
inferI am inferior to him in mathematics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นผู้น้อย(n) subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai Definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ชั้นต่ำ(adj) low (class), See also: inferior, Syn. ชั้นล่าง, Ant. ชั้นสูง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
กระจอก(adj) shoddy, See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap, Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย, Example: เทศบาลวางแผนจะรื้อบ้านกระจอกพวกนี้ให้หมดไป, Notes: (ปาก)
โหล(adj) inferior, See also: poor, shoddy, Example: ชายหนุ่มในชุดนักโทษแบบเสื้อคอกลม กางเกงโหลขาสั้น มือเท้ายังตีตรวน นั่งเหม่อมองอย่างคนไร้สติ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถือกันว่ามีคุณภาพต่ำ
ผู้น้อย(n) inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
สวะ(adj) inferior, See also: shoddy, bad, trashy, Syn. เลว, ไม่ดี, Example: เขาเป็นมือเทนนิสชั้นสวะ
เฮงซวย(adj) inferior, Thai Definition: คุณภาพไม่ดี, Notes: (ปาก)
อุปมาน(v) infer, See also: induce, Thai Definition: วิธีการสรุปรวบยอดออกมาเป็นหลักจากข้อเท็จจริงหลายๆ ข้อ
อาน(adj) sterile, See also: infertile, barren, Thai Definition: เป็นหมัน, ไม่มีลูก (ใช้เฉพาะสัตว์), Notes: (ถิ่นใต้)
ตาลยอดด้วน(n) sterile person, See also: infertile person, Syn. คนเป็นหมัน, Ant. คนลูกดก, Example: เธอเสียใจที่ต้องมาแต่งงานกับตาลยอดด้วนอย่างเขา, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[anumān] (v) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate  FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุมานจาก[anumān jāk] (v, exp) EN: infer from ; deduce from  FR: déduire de
ชั้นต่ำ[chan tam] (adj) EN: low-class ; low ; inferior   FR: inférieur
ด้านหลัง[dān lang] (adv) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
ด้อย[dǿi = døi] (adj) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade  FR: inférieur ; sous-développé
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
การอนุมาน[kān anumān] (n) EN: inference ; reasoning  FR: déduction [f]
ขา[khā] (n) EN: leg ; limb ; foot  FR: jambe [f] ; membre inférieur [m] ; pied [m] ; patte [f]
ขากรรไกรล่าง[khākankrai lāng] (n, exp) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior  FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
ขี้เป้[khīpē] (adj) EN: inferior ; indifferent

CMU English Pronouncing Dictionary
INFER IH2 N F ER1
INFERS IH2 N F ER1 Z
INFERNO IH2 N F ER1 N OW2
INFERIOR IH2 N F IH1 R IY0 ER0
INFERNAL IH2 N F ER1 N AH0 L
INFERRED IH2 N F ER1 D
INFERTILE IH2 N F ER1 T AH0 L
INFERENCE IH1 N F ER0 AH0 N S
INFERRING IH2 N F ER1 IH0 NG
INFERENCES IH1 N F ER0 EH2 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infer (v) ˈɪnfˈɜːʳr (i1 n f @@1 r)
infers (v) ˈɪnfˈɜːʳz (i1 n f @@1 z)
inferno (n) ˈɪnfˈɜːʳnou (i1 n f @@1 n ou)
inferior (n) ˈɪnfˈɪəʳrɪəʳr (i1 n f i@1 r i@ r)
infernal (j) ˈɪnfˈɜːʳnl (i1 n f @@1 n l)
infernos (n) ˈɪnfˈɜːʳnouz (i1 n f @@1 n ou z)
inferred (v) ˈɪnfˈɜːʳd (i1 n f @@1 d)
inference (n) ˈɪnfərəns (i1 n f @ r @ n s)
inferiors (n) ˈɪnfˈɪəʳrɪəʳz (i1 n f i@1 r i@ z)
inferring (v) ˈɪnfˈɜːʳrɪŋ (i1 n f @@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] inferior; disadvantaged, #11,870 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] inferior, #12,798 [Add to Longdo]
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色), #15,466 [Add to Longdo]
不孕[bù yùn, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ, ] infertility, #19,769 [Add to Longdo]
论断[lùn duàn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] inference, #20,467 [Add to Longdo]
低等[dī děng, ㄉㄧ ㄉㄥˇ, ] inferior, #26,607 [Add to Longdo]
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] inferior quality; substandard; low-grade, #27,942 [Add to Longdo]
伪劣[wěi liè, ㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] inferior; false, #32,501 [Add to Longdo]
杂牌[zá pái, ㄗㄚˊ ㄆㄞˊ, / ] inferior brand; not the genuine article, #43,511 [Add to Longdo]
次货[cì huò, ㄘˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inferior goods; substandard products, #63,046 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inferno {n}; Hölle {f} | ein flammendes Infernoinferno | a blazing inferno [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
これ[kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo [Add to Longdo]
その方;其の方[そのほう, sonohou] (pn,adj-no) (arch) you (referring to one's inferior) [Add to Longdo]
だもの[damono] (n,vs) indicate reason; infers some protest [Add to Longdo]
となりのサインフェルド[tonarino sainferudo] (n) Seinfeld (TV Show) [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
インフェルノ[inferuno] (n) inferno [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
推論エンジン[すいろんエンジン, suiron enjin] inference engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infer
   v 1: reason by deduction; establish by deduction [syn: {deduce},
      {infer}, {deduct}, {derive}]
   2: draw from specific cases for more general cases [syn:
     {generalize}, {generalise}, {extrapolate}, {infer}]
   3: conclude by reasoning; in logic [syn: {deduce}, {infer}]
   4: guess correctly; solve by guessing; "He guessed the right
     number of beans in the jar and won the prize" [syn: {guess},
     {infer}]
   5: believe to be the case; "I understand you have no previous
     experience?" [syn: {understand}, {infer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top