ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infallible

IH2 N F AE1 L AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infallible-, *infallible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infallible(adj) ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด, Syn. dependable, reliable, perfect, Ant. fallible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infallible(อินแฟล'ละเบิล) adj. ไม่รู้จักผิดพลาด,ไม่ทำผิดพลาด,แน่นอนที่สุด. n. บุคคลที่ไม่ทำผิดพลาด,บุคคลที่ถูกตลอด,สิ่งที่ถูกต้องตลอด., See also: infallibility, infallibleness n. infallibly adv., Syn. allwise, unerring

English-Thai: Nontri Dictionary
infallible(adj) ถูกต้อง,ไม่ผิดพลาด,แน่นอน

CMU English Pronouncing Dictionary
INFALLIBLE IH2 N F AE1 L AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infallible (j) ˈɪnfˈæləbl (i1 n f a1 l @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfehlbar {adj} | unfehlbarer | am unfehlbarsteninfallible | more infallible | most infallible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
百発百中[ひゃっぱつひゃくちゅう, hyappatsuhyakuchuu] (n) always hitting the bull's-eye; infallible [Add to Longdo]
不空成就[ふくうじょうじゅ, fukuujouju] (n) Amoghasiddhi; Infallible Magic (a dhyani-Buddha) [Add to Longdo]
万全の策[ばんぜんのさく, banzennosaku] (n) safe plan; infallible measure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infallible
   adj 1: incapable of failure or error; "an infallible antidote";
       "an infallible memory"; "the Catholic Church considers
       the Pope infallible"; "no doctor is infallible" [ant:
       {fallible}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top