ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexorable

IH2 N EH1 K S ER0 AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexorable-, *inexorable*
English-Thai: Longdo Dictionary
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexorable(adj) ซึ่งไม่อาจหยุดยั้ง (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่ยอมแพ้, Syn. relentless, obstinate, inescapable, Ant. persuable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability, inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding

English-Thai: Nontri Dictionary
inexorable(adj) ไม่ยอมตาย,ไม่ยอมให้,ไม่ปรานี,ใจแข็ง

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXORABLE IH2 N EH1 K S ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexorable (j) ˌɪnˈɛksərəbl (i2 n e1 k s @ r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexorable
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: impervious to pleas, persuasion, requests, reason; "he is
     adamant in his refusal to change his mind"; "Cynthia was
     inexorable; she would have none of him"- W.Churchill; "an
     intransigent conservative opposed to every liberal tendency"
     [syn: {adamant}, {adamantine}, {inexorable}, {intransigent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top