ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indulgently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indulgently-, *indulgently*, indulgent
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indulgently (a) ˈɪndˈʌlʤəntliː (i1 n d uh1 l jh @ n t l ii)
indulgent (j) ˈɪndˈʌlʤənt (i1 n d uh1 l jh @ n t)
self-indulgent (j) sˌɛlf-ɪndˈʌlʤənt (s e2 l f - i n d uh1 l jh @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
子供に甘い[こどもにあまい, kodomoniamai] (adj-i) indulgent to (one's) children [Add to Longdo]
子煩悩[こぼんのう, kobonnou] (adj-na,n) indulgent; fond [Add to Longdo]
縦;恣;擅[ほしいまま, hoshiimama] (adj-na) (uk) selfish; self-indulgent; arbitrary [Add to Longdo]
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
放恣;放肆[ほうし, houshi] (adj-na) licentious; self-indulgent [Add to Longdo]
遊蕩[ゆうとう, yuutou] (n,vs) self-indulgent pleasure [Add to Longdo]
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indulgent(adj) ซึ่งยอมผ่อนผัน, See also: ซึ่งยอมทำตามความประสงค์, Syn. kind, permissive, Ant. strict
self-indulgent(adj) ตามใจตัวเอง, See also: ซึ่งปล่อยตัวเอง, ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง, Syn. indulgent, intemperate, luxurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering, Ant. displined

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indulgentI suppose we're a little too indulgent to the dog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยตัวปล่อยใจ(v) be unrestrained, See also: be self-indulgent, Example: ผู้คนจำนวนมากได้ปล่อยตัวปล่อยใจกับแรงผลักดันทางเพศทั้งๆ ที่ขัดกับมาตรฐานของสังคม, Thai Definition: ใจแตก
ผ่อนผัน(v) indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนผัน[phǿnphan] (v, exp) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace  FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
ปล่อยตัวปล่อยใจ[plǿitūaplǿijai] (v) EN: be unrestrained ; be self-indulgent
ปรานี[prānī] (v) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for  FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
โปรดสัตว์[prōt sat] (v, exp) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin  FR: être indulgent envers les animaux
ตามใจตัวเอง[tāmjai tūa-ēng] (x) EN: self-indulgent ; headstrong

CMU English Pronouncing Dictionary
INDULGENT IH2 N D AH1 L JH AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, ] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned, #216,485 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
duldsam; nachsichtig {adj}indulgent [Add to Longdo]
genießerisch {adj}self-indulgent [Add to Longdo]
maßlos (beim Essen) {adj}self-indulgent (in eating) [Add to Longdo]
nachsichtigindulgent [Add to Longdo]
nachsichtig {adv}indulgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indulgently
   adv 1: in an indulgent manner; "I was indulgently advised to
       give the kids what they wanted unless I wished my son to
       be socially ostracised"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top