ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indulge

IH2 N D AH1 L JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indulge-, *indulge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indulge(vt) ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
indulge(vi) ยอมตามใจ, See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ, Syn. spoil, Ant. mistreat
indulgent(adj) ซึ่งยอมผ่อนผัน, See also: ซึ่งยอมทำตามความประสงค์, Syn. kind, permissive, Ant. strict
indulge in(phrv) ปล่อยใจไปตามความต้องการกับ, See also: ปล่อยตัวปล่อยใจกับ, หมกมุ่นอยู่กับ
indulgence(n) การผ่อนผัน, See also: การยินยอมทำตามความประสงค์, Syn. acceptance, gratification, yieldingness
indulgence(n) ความเมตตา, See also: ความใจดี, Syn. mercy, amnesty, Ant. unforgiveness, condemnation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulge(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตามความต้องการ,ปล่อยตัว., See also: indulger n. indulgingly adv., Syn. yield to, Ant. deny
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgency(- เจินซี) n. ดูindulgence
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering, Ant. displined
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
indulge(vi, vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indulgenceการดื้อดึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indulgeAn old man indulges in drinking.
indulgeAs these days most parents indulge their children, many children don't know what good manner are.
indulgeDon't indulge yourself too much in drinking.
indulgeEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
indulgeExcessive indulgence spoiled the child.
indulgeFather was generous enough to indulge my every whim.
indulgeFind a mean between harshness and indulgence.
indulgeHe always indulges in smoking.
indulgeHe began to indulge in drinking after he lost his wife.
indulgeHe often indulges in drinking when he should be working.
indulgeHe sometimes indulges himself in idle speculation.
indulgeI indulged in some duty-free shopping at the airport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงระเริง(v) indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai Definition: หลงในความสนุกสนาน
ผ่อนผัน(v) indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก
โอ๋(v) spoil, See also: indulge, pamper, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Ant. ขัดใจ, Example: เขาโอ๋ลูกจนเกือบจะเสียคน
ตามใจ(v) indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai Definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
บำรุงบำเรอ(v) indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai Definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
ความมัวเมา(n) intoxication, See also: indulgence, infatuation, blindness, Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว, Example: ความมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุงบำเรอ[bamrung-bamroē] (v, exp) EN: pander to ; indulge  FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[jōtthanā wā klāo seung kan lae kan] (v, exp) EN: indulge in mutual recriminations
คิดอุตริ[khit uttari] (v, exp) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea
ความอดกลั้น[khwām otklan] (n) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance  FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ผ่อนผัน[phǿnphan] (v, exp) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace  FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
พูดฟุ้ง[phūt fung] (v, exp) EN: talk big ; indulge in verbiage
ปล่อยตัวปล่อยใจ[plǿitūaplǿijai] (v) EN: be unrestrained ; be self-indulgent
ปรานี[prānī] (v) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for  FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
โปรดสัตว์[prōt sat] (v, exp) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin  FR: être indulgent envers les animaux
ตามใจ[tāmjai] (v) EN: indulge ; pamper ; spoil ; humour

CMU English Pronouncing Dictionary
INDULGE IH2 N D AH1 L JH
INDULGED IH2 N D AH1 L JH D
INDULGES IH2 N D AH1 L JH IH0 Z
INDULGENT IH2 N D AH1 L JH AH0 N T
INDULGENCE IH2 N D AH1 L JH AH0 N S
INDULGENCES IH2 N D AH1 L JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indulge (v) ˈɪndˈʌlʤ (i1 n d uh1 l jh)
indulged (v) ˈɪndˈʌlʤd (i1 n d uh1 l jh d)
indulges (v) ˈɪndˈʌlʤɪz (i1 n d uh1 l jh i z)
indulgent (j) ˈɪndˈʌlʤənt (i1 n d uh1 l jh @ n t)
indulgence (n) ˈɪndˈʌlʤəns (i1 n d uh1 l jh @ n s)
indulgences (n) ˈɪndˈʌlʤənsɪz (i1 n d uh1 l jh @ n s i z)
indulgently (a) ˈɪndˈʌlʤəntliː (i1 n d uh1 l jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放任[fàng rèn, ㄈㄤˋ ㄖㄣˋ, ] indulge, #21,973 [Add to Longdo]
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, / ] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw), #65,944 [Add to Longdo]
耽溺[dān nì, ㄉㄢ ㄋㄧˋ, ] indulge, #169,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェミニスト[feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) [Add to Longdo]
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases [Add to Longdo]
荒淫[こういん, kouin] (n) sexual indulgence [Add to Longdo]
三昧[ざんまい, zanmai] (suf) indulgence; luxury [Add to Longdo]
子供に甘い[こどもにあまい, kodomoniamai] (adj-i) indulgent to (one's) children [Add to Longdo]
子煩悩[こぼんのう, kobonnou] (adj-na,n) indulgent; fond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indulge
   v 1: give free rein to; "The writer indulged in metaphorical
      language"
   2: yield (to); give satisfaction to [syn: {gratify}, {pander},
     {indulge}]
   3: enjoy to excess; "She indulges in ice cream" [syn: {indulge},
     {luxuriate}]
   4: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
     the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
     {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby}, {coddle},
     {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top