ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indorses

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indorses-, *indorses*, indorse
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indorses (v) ˈɪndˈɔːsɪz (i1 n d oo1 s i z)
Indore (n) ˈɪndˈɔːr (i1 n d oo1 r)
indorse (v) ˈɪndˈɔːs (i1 n d oo1 s)
indorsed (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)
indorsing (v) ˈɪndˈɔːsɪŋ (i1 n d oo1 s i ng)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
indorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: Nontri Dictionary
indorse(adj) ที่สลักหลัง,ที่สนับสนุน,ที่รับรอง
indorsement(n) การสลักหลัง,การรับรอง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restrictive indorsementการสลักหลังโดยมีข้อจำกัด (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank endorsement; blank indorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank indorsement; blank endorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full endorsement; full indorsementการสลักหลังโดยระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full indorsement; full endorsementการสลักหลังโดยระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate indorserผู้สลักหลังคนถัดขึ้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsement in blankการสลักหลังลอย (ดู blank endorsement; blank indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorserผู้สลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู endorser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorseสลักหลัก [ดู endorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู endorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู backing ความหมายที่ ๑ และ endorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uninterrupted series of indorsementการสลักหลังไม่ขาดสาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodation indorsementsอาวัล [TU Subject Heading]
Indorsementsการสลักหลังตั๋วเงิน [TU Subject Heading]
Indorseสลักหลัง [การบัญชี]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักหลัง(v) endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai Definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)
แต้(n) species of large tree, See also: sindora siamensis, Syn. ต้นมะค่าแต้, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยคู่ปลายใหญ่กว่าคู่อื่น ฝักแบนค่อนข้างบาง มีหนามแหลมทั้ง 2 ด้าน เนื้อไม้สีน้ำตาลเข้ม, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลักหลัง[salaklang] (v) EN: endorse ; indorse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, / ] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨, #450,287 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestätigen | bestätigt | nicht bestätigtto endorse; to indorse | endorsed; indorsed | unendorsed [Add to Longdo]
Mindorofruchttaube {f} [ornith.]Mindoro Zone-tailed Pigeon [Add to Longdo]
Platentaube {f} [ornith.]Mindoro Bleeding Heart [Add to Longdo]
Mindorokuckuck {m} [ornith.]Steere's Coucal [Add to Longdo]
Mindoroeule {f} [ornith.]Mindoro Scops Owl [Add to Longdo]
Mindorodrossel {f} [ornith.]Ashy Ground Thrush [Add to Longdo]
Mindoromistelfresser {m} [ornith.]Mindoro Flowerpecker [Add to Longdo]
Indore (Stadt in Indien)Indore (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソレーションシンドローム[aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
インドライオン;インド・ライオン[indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
インドリ[indori] (n) indri (short-tailed lemur) (Indri indri) [Add to Longdo]
インドレント[indorento] (adj-f) indolent [Add to Longdo]
ウィンドローズ;ウインドローズ[uindoro-zu ; uindoro-zu] (n) (See 風配図) wind rose [Add to Longdo]
ウインドラス[uindorasu] (n) windlass [Add to Longdo]
エンプティーネストシンドローム[enputei-nesutoshindoro-mu] (n) empty nest syndrome [Add to Longdo]
キッチンドリンカー[kicchindorinka-] (n) kitchen drinker [Add to Longdo]
キンドル[kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device) [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set [Add to Longdo]
コンバインドレース[konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping) [Add to Longdo]
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish [Add to Longdo]
シンドローム[shindoro-mu] (n) syndrome; (P) [Add to Longdo]
スピンドル[supindoru] (n) {comp} spindle [Add to Longdo]
スピンドル油[スピンドルゆ, supindoru yu] (n) spindle oil [Add to Longdo]
チャイナシンドローム;チャイナ・シンドローム[chainashindoro-mu ; chaina . shindoro-mu] (n) China syndrome [Add to Longdo]
トゥレットシンドローム[tourettoshindoro-mu] (n) Tourette's syndrome [Add to Longdo]
バーンアウトシンドローム[ba-n'autoshindoro-mu] (n) burn-out syndrome; (P) [Add to Longdo]
ピーターパンシンドローム[pi-ta-panshindoro-mu] (n) Peter Pan syndrome; (P) [Add to Longdo]
フィンドレビン[findorebin] (n) vinyl drainpipe with fins [Add to Longdo]
ホワイトシンドローム;ホワイト・シンドローム[howaitoshindoro-mu ; howaito . shindoro-mu] (n) white syndrome (coral disease) [Add to Longdo]
ミドルエージシンドローム[midorue-jishindoro-mu] (n) middle age syndrome [Add to Longdo]
メタボリックシンドローム;メタボリック・シンドローム[metaborikkushindoro-mu ; metaborikku . shindoro-mu] (n) (See メタボリック症候群) metabolic syndrome [Add to Longdo]
ラインドライブ[raindoraibu] (n) line drive [Add to Longdo]
銀泥[ぎんどろ;ギンドロ, gindoro ; gindoro] (n) silver paint [Add to Longdo]
銀泥[ぎんどろ;ギンドロ, gindoro ; gindoro] (n) (uk) white poplar (Populus alba) [Add to Longdo]
陣取る[じんどる, jindoru] (v5r,vi) to encamp; to take up positions [Add to Longdo]
税金泥棒[ぜいきんどろぼう, zeikindorobou] (n) person living off other people's taxes; tax parasite; (a derogatory term for) public servants [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
スピンドル[すぴんどる, supindoru] spindle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top