ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indifferent

IH2 N D IH1 F R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indifferent-, *indifferent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indifferent(adj) ซึ่งเป็นกลาง, See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งไม่ลำเอียง, Syn. detached, impartial, neutral, Ant. biased, partial
indifferent(adj) ซึ่งไม่เอาใจใส่, See also: ซึ่งไม่สนใจ, Syn. uncaring, unconcerned, uninterested, Ant. caring, concerned, interested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary, Ant. concerned, avid

English-Thai: Nontri Dictionary
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indifferentคงเฉย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indifferentเฉยเมย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indifferentAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
indifferentAs is often the case with young men, he is indifferent to money.
indifferentAs is often the case with young people, he was indifferent to money.
indifferentAttendance had been falling off and such people as did come sat about indifferently.
indifferentHe is indifferent to politics.
indifferentHe is indifferent to the suffering of others.
indifferentHe is indifferent to what he eats.
indifferentHe is indifferent to what he wears.
indifferentHe is indifferent to what others say.
indifferentHe is indifferent to worldly success.
indifferentHe is quite indifferent to money.
indifferentHer musical talent was indifferent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจืด(adj) indifferent, See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจแคบ, Ant. ใจดี, Example: เขาช่างเป็นคนใจจืดกับคนยากไร้เหลือเกิน
ประดาษ(adj) common, See also: indifferent, mediocre, usual, normal, ordinary, Syn. ดาษ, สามัญ, ทั่วไป, ดารดาษ, Ant. พิเศษ, เฉพาะ, Example: ของประดาษอย่างนี้เธอไม่ชอบหรอก
เฉยชา(adj) indifferent, See also: cold, still, ignorant, unconcerned, detached, Syn. เย็นชา, เฉยเมย, ไม่ยินดียินร้าย, Example: สามีหล่อนมองหล่อนด้วยท่าทีเฉยชา, Thai Definition: ที่มีอาการนิ่งอยู่ ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งรอบตัว
เฉยเมย(adj) indifferent, See also: unconcerned, passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: ทีท่าเฉยเมยของเขาสร้างความพลุ่งพล่านต่อฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชินชา[chin chā] (v, exp) EN: be apathetic ; be indifferent ; be unconcerned
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ดูดาย[dūdāi] (v) EN: be indifferent
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ขี้เป้[khīpē] (adj) EN: inferior ; indifferent
คร้าน[khrān] (adj) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)  FR: paresseux ; indolent
ไม่เอาใจใส่[mai aojaisai] (adj) FR: indifférent ; insoucieux

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIFFERENT IH2 N D IH1 F R AH0 N T
INDIFFERENT IH2 N D IH1 F ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indifferent (j) ˈɪndˈɪfrənt (i1 n d i1 f r @ n t)
indifferently (a) ˈɪndˈɪfrəntliː (i1 n d i1 f r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无关紧要[wú guān jǐn yào, ㄨˊ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, / ] indifferent; insignificant, #25,357 [Add to Longdo]
漠然[mò rán, ㄇㄛˋ ㄖㄢˊ, ] indifferent; apathetic; cold, #29,014 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, ] indifferent, #278,713 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgestumpft; gleichgültig; teilnahmslos {adj} | abgestumpfter | am abgestumpftestenindifferent | more indifferent | most indifferent [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
つれない[tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
気がない;気が無い[きがない, kiganai] (exp) (1) (See 気のない) to be uninterested; (adj-f) (2) indifferent; listless [Add to Longdo]
気のない;気の無い[きのない, kinonai] (adj-i) (See 気がない) indifferent; half-hearted; dispirited; listless [Add to Longdo]
気楽トンボ;気楽蜻蛉;気楽とんぼ[きらくとんぼ(気楽蜻蛉;気楽とんぼ);きらくトンボ(気楽トンボ), kirakutonbo ( kiraku tonbo ; kiraku tonbo ); kiraku tonbo ( kiraku tonbo )] (n) (See 極楽蜻蛉) happy-go-lucky fellow; easygoing and indifferent person; pococurante [Add to Longdo]
極楽蜻蛉[ごくらくとんぼ, gokurakutonbo] (n) happy-go-lucky fellow; an easygoing and indifferent person; a pococurante [Add to Longdo]
見かねる;見兼ねる[みかねる, mikaneru] (v1,vt) to be unable to let pass unnoticed; to be unable to be indifferent; to be unable to just watch (without doing anything) [Add to Longdo]
見るに見かねる;見るに見兼ねる[みるにみかねる, mirunimikaneru] (exp) (See 見かねる・みかねる) unable to let pass unnoticed; unable to be indifferent; unable to just watch (without doing anything); can't bear to see; can't stand watching; can't just stand by [Add to Longdo]
国民不在[こくみんふざい, kokuminfuzai] (exp) out of touch with the voters; indifferent to the concerns of the people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indifferent
   adj 1: marked by a lack of interest; "an apathetic audience";
       "the universe is neither hostile nor friendly; it is
       simply indifferent" [syn: {apathetic}, {indifferent}]
   2: showing no care or concern in attitude or action;
     "indifferent to the sufferings of others"; "indifferent to
     her plea"
   3: (usually followed by `to') unwilling or refusing to pay heed;
     "deaf to her warnings" [syn: {deaf(p)}, {indifferent(p)}]
   4: (often followed by `to') lacking importance; not mattering
     one way or the other; "whether you choose to do it or not is
     a matter that is quite immaterial (or indifferent)"; "what
     others think is altogether indifferent to him" [syn:
     {immaterial}, {indifferent}]
   5: fairly poor to not very good; "has an indifferent singing
     voice"; "has indifferent qualifications for the job"
   6: having only a limited ability to react chemically; chemically
     inactive; "inert matter"; "an indifferent chemical in a
     reaction" [syn: {inert}, {indifferent}, {neutral}]
   7: marked by no especial liking or dislike or preference for one
     thing over another; "indifferent about which book you would
     give them"; "was indifferent to their acceptance or rejection
     of her invitation"
   8: characterized by a lack of partiality; "a properly
     indifferent jury"; "an unbiasgoted account of her family
     problems" [syn: {indifferent}, {unbiased}, {unbiassed}]
   9: being neither good nor bad; "an indifferent performance"; "a
     gifted painter but an indifferent actor"; "her work at the
     office is passable"; "a so-so golfer"; "feeling only so-so";
     "prepared a tolerable dinner"; "a tolerable working knowledge
     of French" [syn: {indifferent}, {so-so(p)}]
   10: neither too great nor too little; "a couple of indifferent
     hills to climb"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top