ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indictment

IH2 N D AY1 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indictment-, *indictment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indictment(n) ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน

English-Thai: Nontri Dictionary
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indictmentIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกล่าวหา(n) indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count Unit: ประการ, ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องศาล[kān føng sān] (n, exp) EN: indictment ; arraignment
การกล่าวโทษ[kān klāothōt] (n) EN: indictment
คำฟ้อง[khamføng] (n) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment
ข้อกล่าวหา[khøklāohā] (n) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge  FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICTMENT IH2 N D AY1 T M AH0 N T
INDICTMENTS IH2 N D AY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indictment (n) ˈɪndˈaɪtmənt (i1 n d ai1 t m @ n t)
indictments (n) ˈɪndˈaɪtmənts (i1 n d ai1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklage {f} | Anklagen {pl}indictment | indictments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
起訴状[きそじょう, kisojou] (n) (written) indictment [Add to Longdo]
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P) [Add to Longdo]
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment [Add to Longdo]
裁判官訴追委員会[さいばんかんそついいいんかい, saibankansotsuiiinkai] (n) Judge Indictment Committee [Add to Longdo]
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint [Add to Longdo]
訴追委員会[そついいいんかい, sotsuiiinkai] (n) indictment committee [Add to Longdo]
追起訴[ついきそ, tsuikiso] (n,vs) supplementary indictment [Add to Longdo]
追訴[ついそ, tsuiso] (n,vs) supplementary suit or indictment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indictment
   n 1: a formal document written for a prosecuting attorney
      charging a person with some offense [syn: {indictment},
      {bill of indictment}]
   2: an accusation of wrongdoing; "the book is an indictment of
     modern philosophy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top