ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indicative

IH2 N D IH1 K AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicative-, *indicative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indicative(adj) ซึ่งบ่งบอก, See also: ซึ่งบ่งชี้, ซึ่งแสดงออก, Syn. demonstrative, designative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า,ซึ่งบ่งบอก,ซึ่งแสดง,ซึ่งชี้แนะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicativeตามที่แสดงไว้ [การแพทย์]
Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ, Example: Indicative abstracts หรือ descriptive abstracts = สาระสังเขปประเภทพรรณนา หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนอย่างสั้นๆ เพื่อแนะนำผู้อ่านให้ทราบถึงบทความที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าต้องการอ่านจากต้นฉบับหรือไม่

ตัวอย่าง สาระสังเขปประเภทชี้แนะ

เอกสารฉบับนี้รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 12 ประเภทในเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษา สัมมนาทางโครงสร้างทางเลือกด้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา ส่วนแรกของรายงานเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของโครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมที่แต่ละประเทศใช้อยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะของจตัวแบบและยุทธวิธีที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่สองของรายงานเป็นรายงานเฉพาะประเทศ และส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก

รายการอ้างอิง

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicativeA high forehead is indicative of great mental power.

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATIVE IH2 N D IH1 K AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicative (j) ˈɪndˈɪkətɪv (i1 n d i1 k @ t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指事[しじ, shiji] (n) indicative (kanji whose shape is based on logical representation of an abstract idea) [Add to Longdo]
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] (n) {comp} indicative abstract [Add to Longdo]
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility) [Add to Longdo]
直接法;直説法[ちょくせつほう, chokusetsuhou] (n) direct method; indicative mood [Add to Longdo]
表示物[ひょうじぶつ, hyoujibutsu] (n) something indicative of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指示抄録[しじしょうろく, shijishouroku] indicative abstract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indicative
   adj 1: relating to the mood of verbs that is used simple in
       declarative statements; "indicative mood" [syn:
       {indicative}, {declarative}]
   2: (usually followed by `of') pointing out or revealing clearly;
     "actions indicative of fear" [syn: {indicative},
     {indicatory}, {revelatory}, {significative}, {suggestive}]
   n 1: a mood (grammatically unmarked) that represents the act or
      state as an objective fact [syn: {indicative mood},
      {indicative}, {declarative mood}, {declarative}, {common
      mood}, {fact mood}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ind
 
 1. (kıs.) independent, indicative, indigo, indirect.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top