ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

independence

IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -independence-, *independence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
independence(n) ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence
Independence Day(n) วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty, Ant. subjugation

English-Thai: Nontri Dictionary
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
independenceความไม่พึ่งพิง, ความไม่ขึ้นกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
independenceเอกราช, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Independence, Declaration ofคำประกาศอิสรภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]
Independence Day (Thailand)วันชาติ (ไทย) [TU Subject Heading]
Independence, Functionalความอิสระในการทำหน้าที่ต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
independenceHe said that America declared its independence in 1776.
independenceIndia gained independence from Britain in 1947.
independenceOur people thirst for independence.
independenceThe colony declared independence.
independenceThe colony declared independence and become a republic.
independenceThe colony has not declared independence as yet.
independenceThe people of America fought for their independence.
independenceThey shed their blood for their independence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไทย(n) freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai Definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
อิสรภาพ(n) freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai Definition: ความเป็นไทแก่ตัว
ความเป็นอิสระ(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
โมกข์(n) freedom, See also: independence, liberty, Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
ความเป็นเอกราช(n) independence, See also: freedom, liberation, Syn. ความเป็นไท, Ant. ความเป็นทาส, Example: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
เอกราช(n) sovereignty, See also: independence, Example: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช, Thai Definition: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกราช = เอกราชย์[ēkkarāt] (n) EN: independence ; sovereignty  FR: indépendance [f]
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
ความมีเอกราช[khwām mī ēkkarāt] (n, exp) EN: independence
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[khwām mī ēkkarāt nai thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic independence
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[khwām pen itsara] (n) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
ประกาศอิสรภาพ[prakāt itsaraphāp] (v, exp) EN: declare independence
เสรีภาพทางวิชาการ[sērīphāp thang wichākān] (n, exp) EN: academic freedom ; academic independence
ไทย[Thai] (n) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEPENDENCE IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S
INDEPENDENCE'S IH2 N D IH0 P EH1 N D AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
independence (n) ˌɪndɪpˈɛndəns (i2 n d i p e1 n d @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturhoheit {f}; Kulturautonomie {f}independence in matters of education and culture [Add to Longdo]
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) {comp} data independence [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
一本立ち[いっぽんだち, ippondachi] (n,vs) independence [Add to Longdo]
自主[じしゅ, jishu] (n,vs) independence; autonomy; (P) [Add to Longdo]
自主性[じしゅせい, jishusei] (n) independence [Add to Longdo]
自立[じりつ, jiritsu] (n,vs,adj-no) independence; self-reliance; (P) [Add to Longdo]
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence [Add to Longdo]
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 independence
   n 1: freedom from control or influence of another or others
      [syn: {independence}, {independency}]
   2: the successful ending of the American Revolution; "they
     maintained close relations with England even after
     independence"
   3: a city in western Missouri; the beginning of the Santa Fe
     Trail

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top