ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indecent

IH2 N D IY1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecent-, *indecent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecent(adj) ที่ไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
indecent(adj) หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, Syn. lewd, obscene, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assaultการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assault on womanการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent exposureการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent printsสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indecentHe has given us indecent wages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบโลน(adj) indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai Definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน(adv) obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai Definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
สัปดน(adj) indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai Definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำพูดสัปดน[khamphūt sappadon] (n, exp) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language  FR: langage obscène [m]
ลามก[lāmok] (adj) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty  FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ลามกอนาจาร[lāmokanājān] (adj) EN: adult ; indecent  FR: adulte ; indécent
โลน[lōn] (adj) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar  FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ไม่สุภาพ[mai suphāp] (adj) EN: impolite  FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
โป๊[pō] (adj) EN: pornographic ; indecent ; sexy  FR: obscène ; pornographique
สัปดน[sappadon] (adj) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque  FR: obscène ; indécent
อุจาด[ujāt] (adj) EN: disgraceful ; ugly  FR: obscène ; indécent
หวอ[wø] (adj) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing

CMU English Pronouncing Dictionary
INDECENT IH2 N D IY1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indecent (j) ˈɪndˈiːsnt (i1 n d ii1 s n t)
indecently (a) ˈɪndˈiːsntliː (i1 n d ii1 s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄆㄧˇ, / ] indecent exposure; flashing, #138,967 [Add to Longdo]
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] indecent exposure; flashing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsittliche Entblößung {f}indecent exposure [Add to Longdo]
unanständig {adj} | unanständiger | am unanständigstenindecent | more indecent | most indecent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic [Add to Longdo]
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indecent
   adj 1: not in keeping with accepted standards of what is right
       or proper in polite society; "was buried with indecent
       haste"; "indecorous behavior"; "language unbecoming to a
       lady"; "unseemly to use profanity"; "moved to curb their
       untoward ribaldry" [syn: {indecent}, {indecorous},
       {unbecoming}, {uncomely}, {unseemly}, {untoward}]
   2: offensive to good taste especially in sexual matters; "an
     earthy but not indecent story"; "an indecent gesture" [ant:
     {decent}]
   3: offending against sexual mores in conduct or appearance; "a
     bathing suit considered indecent by local standards"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top