ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indebted

IH2 N D EH1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indebted-, *indebted*, indebt, indebte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indebted(adj) ติดหนี้, See also: เป็นหนี้, Syn. owing
indebtedness(n) ความเป็นหนี้, See also: ความเป็นหนี้บุญคุณ, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indebted(อินเดบ' ทิด) adj. เป็นหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ, Syn. obliged, in debt
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability

English-Thai: Nontri Dictionary
indebted(adj) เป็นหนี้,เป็นหนี้บุญคุณ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indebtednessการเป็นหนี้ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indebtedI am deeply indebted to my friends for all their help.
indebtedI am greatly indebted to you for all you have done for me.
indebtedI am indebted to him.
indebtedI am in no small degree indebted to him.
indebtedI feel indebted to you for your help during my illness.
indebtedI feel morally indebted to her.
indebtedMy argument is indebted in a number of places to the aesthetic theories of Adorno, Horkheimer and others.
indebtedThe politician said he was deeply indebted to everyone for their support in the election.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้บุญคุณ(n) indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai Definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้การเป็นหนี้[kān raprū kān pen nī] (n, exp) EN: acknowledgement of indebtedness
หนี้บุญคุณ[nī bunkhun] (n, exp) EN: debt of gratitude ; indebtedness
หนี้สิน[nīsin] (n) EN: debt ; obligation ; liability ; indebtedness  FR: dette [f] ; passif [m] ; obligation [f]
เป็นหนี้[pen nī] (v, exp) EN: owe ; be in debt ; be indebted (to/by)  FR: être redevable ; devoir
เป็นหนี้บุญคุณ[pen nī bunkhun] (v, exp) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth
เป็นหนี้บุญคุณ[pen nī bunkhun] (adj) EN: indebted  FR: endetté
เป็นหนี้เป็นสิน[pen nī pen sin] (v, exp) EN: owe ; be in debt ; be indebted  FR: être endetté

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEBTED IH2 N D EH1 T IH0 D
INDEBTEDNESS IH2 N D EH1 T IH0 D N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indebted (j) ˈɪndˈɛtɪd (i1 n d e1 t i d)
indebtedness (n) ˈɪndˈɛtɪdnəs (i1 n d e1 t i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负债[fù zhài, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, / ] indebted, #8,073 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
恩に着る[おんにきる, onnikiru] (exp,v1) to feel oneself indebted to [Add to Longdo]
世話になる[せわになる, sewaninaru] (exp,v5r) (See お世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted [Add to Longdo]
大恩人[だいおんじん, daionjin] (n) great benefactor; person to whom one is greatly indebted [Add to Longdo]
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]
負債総額[ふさいそうがく, fusaisougaku] (n) aggregate amount of indebtedness [Add to Longdo]
仏恩[ぶつおん, butsuon] (n) grace of Buddha; indebtedness to Buddha [Add to Longdo]
忝い;辱い[かたじけない, katajikenai] (adj-i) (uk) grateful; indebted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indebted
   adj 1: owing gratitude or recognition to another for help or
       favors etc
   2: under a legal obligation to someone

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top