ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incurable

IH2 N K Y UH1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incurable-, *incurable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incurable(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
incurable(adj) ซึ่งไม่สามารถรักษาได้, See also: ซึ่งรักษาไม่หาย, Syn. irremediable, Ant. curable, remediable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incurable(อินเคียว' ระเบิล) adj. ซึ่งรักษาไม่หาย. -n. บุคคลที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย., See also: incurability, incurableness n. incurably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
incurable(adj) แก้ไม่ไหว,รักษาไม่หาย,แก้ไขไม่ได้,ไม่มีทางแก้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incurableที่ไม่มีทางหาย, ที่รักษาไม่หาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incurable; immedicable-รักษาไม่หาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incurableHe contracted an incurable disease.
incurableHe has an incurable disease.
incurableThat disease is incurable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่อาจจะเยียวยาได้[mai āt ja yīoyā dāi] (x) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
รักษาไม่หาย[raksā mai hāi] (adj) FR: incurable ; inguérissable

CMU English Pronouncing Dictionary
INCURABLE IH2 N K Y UH1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incurable (n) ˈɪnkjˈuəʳrəbl (i1 n k y u@1 r @ b l)
incurables (n) ˈɪnkjˈuəʳrəblz (i1 n k y u@1 r @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝症[jué zhèng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄥˋ, / ] incurable disease; terminal illness, #30,141 [Add to Longdo]
不可救药[bù kě jiù yào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄠˋ, / ] incurable; incorrigible; beyond cure; hopeless, #52,251 [Add to Longdo]
不治之症[bù zhì zhī zhèng, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄓ ㄓㄥˋ, ] incurable disease, #53,801 [Add to Longdo]
死症[sǐ zhèng, ㄙˇ ㄓㄥˋ, ] incurable disease; terminal illness, #226,173 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
業病[ごうびょう, goubyou] (n) incurable disease [Add to Longdo]
膏肓[こうこう;こうもう(ik), koukou ; koumou (ik)] (n) incurable disease [Add to Longdo]
難症[なんしょう, nanshou] (n) incurable illness [Add to Longdo]
難病[なんびょう, nanbyou] (n) incurable disease; (P) [Add to Longdo]
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit [Add to Longdo]
不治の病[ふじのやまい;ふちのやまい, fujinoyamai ; fuchinoyamai] (n) incurable illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incurable
   adj 1: incapable of being cured; "an incurable disease"; "an
       incurable addiction to smoking" [ant: {curable}]
   2: unalterable in disposition or habits; "an incurable optimist"
   n 1: a person whose disease is incurable

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top