ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incubate

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incubate-, *incubate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incubate(vt) ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture
incubate(vi) ฟักไข่, See also: กกไข่, Syn. brood, hatch, breed, nurture

English-Thai: Nontri Dictionary
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incubateอบ, บ่ม [การแพทย์]
Incubatedการอบ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟักตัว(v) incubate, See also: brew, ferment, Syn. ก่อตัว, Example: แมลงครั่งจะฟักตัวภายใน 20 นาทีหลังจากการวางไข่, Thai Definition: ก่อให้เกิดให้เป็นขึ้นอย่างแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัก[fak] (v) EN: incubate  FR: couver ; incuber
ฟักไข่[fak khai] (v, exp) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood  FR: couver des oeufs
กก[kok] (v) EN: brood ; hatch ; incubate  FR: couver ; faire éclore ; incuber
กกไข่[kok khai] (v) EN: brood eggs ; sit on eggs ; incubate eggs  FR: couver (des oeufs)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCUBATE IH1 N K Y AH0 B EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incubate (v) ˈɪnkjubɛɪt (i1 n k y u b ei t)
incubated (v) ˈɪnkjubɛɪtɪd (i1 n k y u b ei t i d)
incubates (v) ˈɪnkjubɛɪts (i1 n k y u b ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキュベート[inkyube-to] (n) incubate [Add to Longdo]
孵す[かえす, kaesu] (v5s,vt) to hatch; to incubate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incubate
   v 1: grow under conditions that promote development
   2: sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
     [syn: {brood}, {hatch}, {cover}, {incubate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top