ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incombustible

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incombustible-, *incombustible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incombustible(adj) ซึ่งไม่ติดไฟ, See also: ไม่เผาไหม้, Syn. nonflammable, Ant. combustible, flammable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incombustible(อินคัมบัส' ทะเบิล) adj. ไม่สันดาป, ไม่เผาไหม้. -n. สารที่ไม่สันดาป, สารที่ไม่ไหม้., See also: incombustibility, incombustibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
incombustible(adj) ไม่ไหม้ไฟ,ไม่ติดไฟ,ไม่เผาไหม้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incombustible (j) ˌɪnkəmbˈʌstəbl (i2 n k @ m b uh1 s t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不燃物[ふねんぶつ, funenbutsu] (n) non-inflammables; incombustible (usu. waste); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  incombustible
      adj 1: not capable of igniting and burning [syn:
             {noncombustible}, {incombustible}] [ant: {combustible}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top