ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incoherent

IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incoherent-, *incoherent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incoherent(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่เชื่อมโยงกัน, ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointed, rambling, Ant. coherent
incoherently(adv) อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointedly, ramblingly, Ant. coherently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incoherent(อินโคเฮีย' เรินทฺ) adj. ไม่เกาะติดกัน, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ร่วน, ไม่เข้ากัน., See also: incoherently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
incoherent(adj) ไม่ติดต่อกัน,ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่เกาะกัน,ซึ่งร่วนซุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incoherentขาดลำดับ, ไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incoherent speechอาการพูดไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะพร่องกะแพร่ง(adv) insufficiently, See also: incoherently, incompletely, Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น, Ant. สมบูรณ์, Example: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง, Thai Definition: ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOHERENT IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T
INCOHERENTLY IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incoherent (j) ˌɪnkouhˈɪəʳrənt (i2 n k ou h i@1 r @ n t)
incoherently (a) ˌɪnkouhˈɪəʳrəntliː (i2 n k ou h i@1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhān, ㄓㄢ, / ] incoherent talk; talkative, #72,275 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
牛鬼蛇神[ぎゅうきだしん, gyuukidashin] (n,adj-no) wicked and perverse; weird and incoherent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent [Add to Longdo]
滅法[めっぽう, meppou] (adj-na,adv,n) extraordinary; absurd; very; in chaos; incoherent [Add to Longdo]
滅裂[めつれつ, metsuretsu] (adj-na,n) in chaos; incoherent [Add to Longdo]
妄弁[ぼうべん, bouben] (n) incoherent talk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incoherent
   adj 1: without logical or meaningful connection; "a turgid
       incoherent presentation" [ant: {coherent}, {consistent},
       {logical}, {ordered}]
   2: (physics) of waves having no stable definite or stable phase
     relation [ant: {coherent}]
   3: unable to express yourself clearly or fluently; "felt tongue-
     tied with embarrassment"; "incoherent with grief" [syn:
     {incoherent}, {tongue-tied}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top