ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclemency

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclemency-, *inclemency*
English-Thai: Nontri Dictionary
inclemency(n) ความร้ายแรง,ความไม่อำนวย,ความไม่เมตตา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclemency (n) ˈɪnklˈɛmənsiː (i1 n k l e1 m @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauheit {f}inclemency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inclemency
   n 1: weather unsuitable for outdoor activities [syn: {bad
      weather}, {inclemency}, {inclementness}] [ant: {good
      weather}]
   2: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top