ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incessant

IH2 N S EH1 S AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incessant-, *incessant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incessant(adj) เรื่อยๆ, See also: ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง, ต่อไป, Syn. ceaseless, continuous, Ant. sporadic, inconstant, intermittent
incessantly(adv) อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, Syn. ceaselessly, continuously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incessantThis incessant noise drives me mad.
incessantThree babies crying incessantly gave me a headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่หยุดหย่อน(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
น้ำไหลไฟดับ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai Definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
อะเอื้อย(adv) continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ไม่ว่างเว้น(adv) incessantly, See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, Example: ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
กระปอดกระแปด(adv) grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai Definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร
จ้อย(adv) incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
แจ้ว(adv) incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ(adv) continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ว่างเว้น[mai wāngwēn] (adv) EN: incessantly
เป็นน้ำ[pennām] (adv) EN: fluently ; incessantly ; eloquently  FR: couramment
ร่ำ[ram] (v) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly  FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำไห้[ramhai] (v) EN: cry ; weep and wail incessantly
เถียงคำไม่ตกฟาก[thīeng kham mai tokfak] (v, exp) EN: argue incessantly ; dispute every word  FR: discuter sans relâche
ต่อเนื่อง[tøneūang] (adj) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive  FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary
INCESSANT IH2 N S EH1 S AH0 N T
INCESSANTLY IH2 N S EH1 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incessant (j) ˈɪnsˈɛsnt (i1 n s e1 s n t)
incessantly (a) ˈɪnsˈɛsntliː (i1 n s e1 s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不停[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant, #2,574 [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] incessant exorbitant demands, #831,950 [Add to Longdo]
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] incessant; relentless [Add to Longdo]
磨破口舌[mó pò kǒu shé, ㄇㄛˊ ㄆㄛˋ ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ, ] incessant complaining [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじゃぐじゃ[gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
たらたら[taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
どかどか[dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
パチパチ[pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
引きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incessant
   adj 1: uninterrupted in time and indefinitely long continuing;
       "the ceaseless thunder of surf"; "in constant pain";
       "night and day we live with the incessant noise of the
       city"; "the never-ending search for happiness"; "the
       perpetual struggle to maintain standards in a democracy";
       "man's unceasing warfare with drought and isolation";
       "unremitting demands of hunger" [syn: {ceaseless},
       {constant}, {incessant}, {never-ending}, {perpetual},
       {unceasing}, {unremitting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top