ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incense

IH2 N S EH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incense-, *incense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incense(n) กำยาน, See also: เครื่องหอม, ธูป, Syn. scent, fuel, joss stick
incense(vi) จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense(vt) จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense(vt) ทำให้โกรธจัด, See also: ทำให้โมโหมาก, Syn. anger, enrage, infuriate, Ant. mollify, pacify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
frankincense(แฟรง'คินเซินซฺ) n. ยางไม้หอม (gum-resin) จากต้นไม้จำพวก Boswellia

English-Thai: Nontri Dictionary
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
frankincense(n) กำยาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incenseHe was incensed by their lack of incentives.
incenseShe was somehow incensed against me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถางธูป(n) joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
ก้านธูป(n) incense stick, Example: ยายเหลาไม้ก้านธูป, Count Unit: ก้าน
ธูป(n) joss stick, See also: incense, Example: ที่ศาลมีธูปเตรียมไว้ให้ผู้คนไปกราบไว้บูชา, Count Unit: ดอก
ธูปบาตร(n) incense burner, See also: perfume box, vessel for incense, censer, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธูป[thūp] (n, exp) EN: incense stick ; joss stick  FR: bâton d'encens [m]
โต๊ะบูชา[tobūchā] (n) EN: altar ; altar table ; incense burner table  FR: autel [m]
ยั่ว[yūa = yua] (v) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter  FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
INCENSE IH2 N S EH1 N S
INCENSE IH1 N S EH2 N S
INCENSED IH1 N S EH2 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incense (n) ˈɪnsɛns (i1 n s e n s)
incense (v) ˈɪnsˈɛns (i1 n s e1 n s)
incensed (v) ˈɪnsˈɛnst (i1 n s e1 n s t)
incenses (v) ˈɪnsˈɛnsɪz (i1 n s e1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, ] incense burning in front of a temple; burning joss sticks, #29,455 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] incense tripod, #44,146 [Add to Longdo]
香案[xiāng àn, ㄒㄧㄤ ㄢˋ, ] incense burner table, #74,161 [Add to Longdo]
香木[xiāng mù, ㄒㄧㄤ ㄇㄨˋ, ] incense wood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihrauchgefäß {m}incense holders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense [Add to Longdo]
インセンス[insensu] (n) incense [Add to Longdo]
火取[ひとり, hitori] (n) (1) incense burner; (2) utensil for carrying live charcoal [Add to Longdo]
蚊取り線香;蚊取線香[かとりせんこう, katorisenkou] (n) mosquito coil; anti-mosquito incense [Add to Longdo]
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense [Add to Longdo]
薫く;炷く[たく, taku] (v5k,vt) (See 焚く・たく・1) to burn (usu. incense) [Add to Longdo]
薫香[くんこう, kunkou] (n) incense; fragrance [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) (See 御香) incense [Add to Longdo]
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incense
   n 1: a substance that produces a fragrant odor when burned
   2: the pleasing scent produced when incense is burned; "incense
     filled the room"
   v 1: perfume especially with a censer [syn: {cense}, {incense},
      {thurify}]
   2: make furious [syn: {infuriate}, {exasperate}, {incense}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top