ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inborn

IH1 N B AO2 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inborn-, *inborn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inborn(adj) โดยกำเนิด, See also: แต่แรกเกิด, แต่กำเนิด, Syn. native, innate, inbred

English-Thai: Nontri Dictionary
inborn(adj) มีมาแต่กำเนิด,ตั้งแต่เกิด,โดยกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inbornเกิดแต่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inborn reflex; reflex, unconditionedรีเฟล็กซ์โดยกำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inborn toleranceความทนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe some kind of, uh, injury or inborn defect.บางทีอาจเป็นพวก เอ่อ.. อาจเป็นความเสียหาย หรือ สิ่งที่บกพร่องแต่กำเนิด Fall from Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inbornLinguistic competence is inborn, not acquired.
inbornOne's success in life has little to do with one's inborn gift.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันดาน(n) inborn trait, Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสันดาน[dōi sandān] (adj) EN: inborn  FR: inné
สันดาน[sandān] (n) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality  FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
แต่กำเนิด[taē kamnoēt] (adj) EN: inborn  FR: inné

CMU English Pronouncing Dictionary
INBORN IH1 N B AO2 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inborn (j) ˌɪnbˈɔːn (i2 n b oo1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先天[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] inborn; innate; natural, #11,446 [Add to Longdo]
天性[tiān xìng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] inborn, #13,900 [Add to Longdo]
受性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, ] inborn (ability, defect) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
真性[しんせい, shinsei] (n) (1) inborn nature; (adj-no) (2) genuine; intrinsic; essential [Add to Longdo]
生まれながら;生れながら;生まれ乍ら;生れ乍ら[うまれながら, umarenagara] (adj-no,adv) by nature; naturally; by birth; inborn [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
本然[ほんぜん;ほんねん, honzen ; honnen] (n,adj-no) disposition; nature; natural; inborn; inherent; innate [Add to Longdo]
稟質[ひんしつ, hinshitsu] (n) inborn nature [Add to Longdo]
稟性[ひんせい, hinsei] (n) inborn nature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inborn
   adj 1: present at birth but not necessarily hereditary; acquired
       during fetal development [syn: {congenital}, {inborn},
       {innate}]
   2: normally existing at birth; "mankind's connatural sense of
     the good" [syn: {connatural}, {inborn}, {inbred}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top