ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inactive

IH2 N AE1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inactive-, *inactive*
English-Thai: Longdo Dictionary
inactive(adj) ไม่มีการใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inactive(adj) เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, Syn. idle, lazy, sluggish, Ant. active
inactive(adj) ซึ่งไม่ได้ใช้งาน, See also: ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่, Ant. active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle

English-Thai: Nontri Dictionary
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inactiveไร้ฤทธิ์, อกัมมันต์, -หยุดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive serumเซรุ่มไร้ฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inactive volcanoภูเขาไฟไม่มีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]
inactive storageinactive storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inactiveAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
inactiveThe inactive child is far more inclined to live in a world of fantasy.
inactiveThe rain is radiologically inactive this time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉื่อย(adj) passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
แฉะแบะ(adv) inertly, See also: inactively, slowly, sluggishly, Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ช่างไม้แกทำงานแฉะแบะ งานที่สั่งจึงเสร็จช้ามาก
กระต้วมกระเตี้ยม(adv) inactively, See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly, Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม, Example: เขาเดินกระต้วมกระเตี้ยมอย่างกับตัวหนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา[cheūaychā] (v) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
ขี้เกียจ[khīkīet] (adj) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive  FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
เกียจคร้าน[kīetkhrān] (adj) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent  FR: paresseux ; oisif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เท่อ[thoē] (adj) EN: blunt ; dull-witted ; obtuse ; inactive ; slow ; dull ; unsharpened ; unpointed

CMU English Pronouncing Dictionary
INACTIVE IH2 N AE1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inactive (j) ˈɪnˈæktɪv (i1 n a1 k t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒散[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ, / ] inactive; careless; lazy, #27,649 [Add to Longdo]
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] inactive; obtuse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inaktiv; untätig {adj} | inaktiver; untätiger | am inaktivsten; am untätigsten | sich inaktiv verhalteninactive | more inactive | most inactive | to be inactive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file [Add to Longdo]
インアクティブウィンドウ[in'akuteibuuindou] (n) {comp} inactive window; IAW [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
偽薬;擬薬[ぎやく, giyaku] (n) inactive placebo; placebo [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]
非活動[ひかつどう, hikatsudou] (n) inactive [Add to Longdo]
非活動ウィンドウ[ひかつどうウィンドウ, hikatsudou uindou] (n) inactive window [Add to Longdo]
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic [Add to Longdo]
賦形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inactive
   adj 1: (chemistry) not participating in a chemical reaction;
       chemically inert; "desired amounts of inactive chlorine"
   2: (pathology) not progressing or increasing; or progressing
     slowly [ant: {active}]
   3: (military) not involved in military operations [syn:
     {nonoperational}, {inactive}] [ant: {operational}]
   4: not exerting influence or change [ant: {active}]
   5: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   6: lacking in energy or will; "Much benevolence of the passive
     order may be traced to a disinclination to inflict pain upon
     oneself"- George Meredith [syn: {passive}, {inactive}] [ant:
     {active}]
   7: lacking activity; lying idle or unused; "an inactive mine";
     "inactive accounts"; "inactive machinery" [ant: {active}]
   8: not engaged in full-time work; "inactive reserve"; "an
     inactive member" [ant: {active}]
   9: not active physically or mentally; "illness forced him to
     live an inactive life"; "dreamy and inactive by nature" [ant:
     {active}]
   10: not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
     [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top