ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in brief

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in brief-, *in brief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in brief(adv) โดยสังเขป, See also: อย่างสั้นๆ, อย่างย่อ, Syn. concisely, in short

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in briefHe answered in brief.
in briefHe gave his reasons in brief.
in briefI can't tell you the whole story now, but in brief, my parents aren't coming here this summer.
in briefIn brief he was careless.
in briefIn brief he was wrong.
in briefIn brief, if the individual accepts the values of democracy, he must also accept the responsibilities of democracy.
in briefIn brief, I need money. Please lend it to me!
in briefIn brief, Sherlock lives.
in briefIn brief, the party was splendid.
in briefIn brief, you should have accepted the responsibility.
in briefIt was a long letter, but in brief, he said, "No."
in briefI would define, in brief, the poetry of words as the Rhythmical Creation of Beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่นย่อ(adv) in short, See also: in brief, briefly, shortly, Syn. ย่อย่น, รวบรัด, Example: บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่นย่อที่สุด
สังเขป(adv) in brief, See also: in short, briefly, shortly, concisely, Syn. ย่อ, สรุป, รวบรัด, Example: เขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังโดยสังเขป
โดยสังเขป(adv) briefly, See also: in brief, concisely, Syn. อย่างสังเขป, โดยสรุป, สรุป, อย่างย่อๆ, Ant. โดยละเอียด, Example: กล่าวโดยสังเขป การออกกำลังกายควรเหมาะสำหรับคนแต่ละวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสังเขป[dōi sangkhēp] (adv) EN: briefly ; in brief
โดยย่อ[dōi yø] (adv) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief  FR: en résumé ; en bref ; brièvement
ข่าวสั้น[khāo san] (n, exp) EN: news in brief  FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวย่อ ๆ[khāo yø-yø] (n, exp) EN: news in brief  FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
กล่าวโดยย่อ[klāo dōi yø] (adv) EN: in short ; in brief  FR: en bref ; en résumé
สังเขป[sangkhēp] (adv) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials  FR: dans les grandes lignes
สรุป[sarup] (adv) EN: concisely ; briefly ; in brief  FR: brièvement
ย่นย่อ[yonyø] (adv) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要之[yào zhī, ㄧㄠˋ ㄓ, ] in brief; in a word [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
概略[がいりゃく, gairyaku] (n-t) outline; summary; gist; in brief; (P) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
手短に言うと[てみじかにいうと, temijikaniiuto] (exp) in brief; to put it succinctly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in brief
   adv 1: in a concise manner; in a few words; "the history is
       summed up concisely in this book"; "she replied briefly";
       "briefly, we have a problem"; "to put it shortly" [syn:
       {concisely}, {briefly}, {shortly}, {in brief}, {in
       short}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top