ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in any case

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in any case-, *in any case*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in any case(idm) ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in any caseChances come rarely in any case.
in any caseDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
in any caseHe isn't going to be forgotten in any case.
in any caseI am against your opinion in any case.
in any caseI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
in any caseIn any case, catch the train tomorrow.
in any caseIn any case, I did my duty.
in any caseIn any case I just want to make clear the fact that these are not normal people.
in any caseIn any case, I'll call you tomorrow.
in any caseIn any case, I'll have to go there tomorrow.
in any caseIn any case, I must finish this work by tomorrow.
in any caseIn any case, it's no business of yours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะดีชะร้าย(conj) in any case, See also: perhaps, maybe, anyhow, Syn. เผื่อว่า, บางที, Example: ในยามสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ชะดีชะร้ายอาจจะมองคนไม่ดีเป็นคนดี, Thai Definition: ีแสดงถึงความไม่แน่นอน, โดยปกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้
ดีร้าย(adv) anyhow, See also: in any case, good and bad, Syn. ชะรอย, บางที, Example: ดีร้ายมันคงจะกลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม[maiwā nai karanī dai kotām] (xp) EN: in any case
ในกรณีนั้น[nai karanī nan] (n, exp) EN: in that case ; in any case ; when
อย่างไรก็ดี[yāngraikødī] (x) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless  FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[yāngraikøtām] (adv) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless  FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
とまれ[tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case [Add to Longdo]
どうせ[douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
どちらにしても[dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P) [Add to Longdo]
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in any case
   adv 1: used to indicate that a statement explains or supports a
       previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think
       they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know
       what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there
       is another factor to consider"; "I don't know how it
       started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any
       event, the government faced a serious protest"; "but at
       any rate he got a knighthood for it" [syn: {anyhow},
       {anyway}, {anyways}, {in any case}, {at any rate}, {in
       any event}]
   2: making an additional point; anyway; "I don't want to go to a
     restaurant; besides, we can't afford it"; "she couldn't
     shelter behind him all the time and in any case he wasn't
     always with her" [syn: {besides}, {in any case}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top