ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in advance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in advance-, *in advance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in advance(adv) ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, before
in advance(adj) ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, forward

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in advanceAllow me to know in advance when you are coming up to Tokyo.
in advanceAll the seats are sold in advance.
in advanceA number of tickets are sold in advance.
in advanceBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
in advanceCan you pay me in advance?
in advanceConfirm your reservation in advance.
in advanceDo I have to pay in advance?
in advanceDon't forget to confirm your reservation in advance.
in advanceDo you want me to pay in advance?
in advanceEinstein was far in advance of his time.
in advanceExamine the pile of documents in advance.
in advanceFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระเงินล่วงหน้า[chamra ngoen lūang-nā] (v, exp) EN: pay in advance ; prepay  FR: payer à l'avance
จ่ายล่วงหน้า[jāi lūang-nā] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายไปก่อน[jāi pai køn] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จองล่วงหน้า[jøng lūang-nā] (v, exp) EN: book in advance  FR: réserver à l'avance
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[jøng lūang-nā neung āthit] (v, exp) EN: book a week in advance  FR: réserver une semaine à l'avance
การชำระเงินล่วงหน้า[kān chamra ngoen lūang-nā] (n, exp) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment
ขอบคุณล่วงหน้า[khøpkhun lūang-nā] (xp) EN: thanks in advance  FR: merci d'avance
ก่อน[køn] (adv) EN: before ; previous to ; in advance of ; first ; ago  FR: avant ; d'abord ; d'avance
ล่วง[lūang = luang] (v) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep  FR: dépasser ; outrepasser
ล่วงหน้า[lūang-nā] (adv) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early  FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, ] in advance; before the event; beforehand; prior, #5,720 [Add to Longdo]
事前[shì qián, ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ, ] in advance; before the event, #14,700 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
予め[あらかじめ, arakajime] TH: ทำไว้ล่วงหน้า  EN: in advance

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
言い合わせる;言合わせる[いいあわせる, iiawaseru] (v1) to agree in advance [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
事前[じぜん, jizen] (n,adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P) [Add to Longdo]
事前工作[じぜんこうさく, jizenkousaku] (n) preparatory operations; measure taken in advance; doing the groundwork [Add to Longdo]
先決[せんけつ, senketsu] (n,vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P) [Add to Longdo]
先借り[さきがり, sakigari] (n,vs) borrowing in advance [Add to Longdo]
先取り(P);先どり;先取(io)[さきどり, sakidori] (n,vs) (1) receiving in advance; taking before others; (2) {comp} prefetch; (3) {ling} anticipatory completion; finishing another person's sentence in anticipation of what likely to be said next; (P) [Add to Longdo]
先貸し[さきがし, sakigashi] (n,vs) payment in advance [Add to Longdo]
先買い[さきがい, sakigai] (n) buy in advance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in advance
   adv 1: ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or
       in advance) you receive a discount"; "We like to plan
       ahead"; "should have made reservations beforehand" [syn:
       {ahead}, {in advance}, {beforehand}]
   adj 1: situated ahead or going before; "an advance party"; "at
       that time the most advanced outpost was still east of the
       Rockies" [syn: {advance(a)}, {advanced(a)}, {in
       advance(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top