ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improve

IH2 M P R UW1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improve-, *improve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improve(vi) ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, ทุเลา, Syn. ameliorate, enhance, mend
improve(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. enhance, mend, reform
improve in(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, แก้ไขให้ดีขึ้น
improve on(phrv) ให้สิ่งที่ดีกว่า, See also: สร้างสิ่งที่ดีกว่า, Syn. improve upon
improvement(n) การปรับปรุง, See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น, Syn. amelioration, development, Ant. decay, deterioration
improve upon(phrv) ให้สิ่งที่ดีกว่า, See also: สร้างสิ่งที่ดีกว่า, Syn. improve on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on upon ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
self-improvement(เซลฟฺอิมพรูฟ'เมินทฺ) n. การปรับปรุงตัวเอง., See also: self-improving adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
improve(vi) ดีขึ้น,มีพัฒนา
improve(vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improveปรับปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
improvement noticeคำสั่งให้แก้ไข (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Improvement Cuttingการตัดไม้บำรุงป่า, Example: การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Improvement in Speedการปรับปรุงความเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
improveActually, the present method has plenty of room for improvement.
improveActually, this method has plenty of room for improvement.
improveAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
improveA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
improveChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
improveComputers are constantly being improved.
improveCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
improveCorporate results in Japan have improved.
improveDoctors can be wrong, and some patients can suddenly improve.
improveDo you think a little salt would improve the flavor?
improveFood supply shows steady improvement.
improveGarlic is used to improve the taste of food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตื้น(v) improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai Definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
ได้เรื่องได้ราว(v) make it, See also: improve, make good, become successful, Example: ลูกชายเธอได้เรื่องได้ราวขึ้นมาบ้างหรือเปล่า หลังจากที่ไปเรียนกวดวิชามา, Thai Definition: เป็นหลักเป็นฐานหรือดีขึ้น, มีแก่นสาระมากขึ้น
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
เงยหน้าอ้าปาก(v) look up, See also: improve, be better, Syn. ลืมตาอ้าปาก, Ant. จนลง, แย่ลง, Example: นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ทำให้เกษตรกรผู้ยากไร้ของเราเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้, Thai Definition: มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน
ฟื้นตัว(v) recover, See also: improve, Syn. ฟื้น, Example: ้ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวหลังจากสงครามโลก จนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของอเมริกา, Thai Definition: กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
ยกระดับ(v) improve, See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment, Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Example: รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น, Thai Definition: ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น
ปรับปรุง(v) adjust, See also: improve, make an adjustment, better, Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, Example: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า, Thai Definition: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
กระเตื้อง(v) improve, See also: get better, amend, ameliorate, be better, Syn. ดีขึ้น, Ant. ทรุด, Example: ตลาดหุ้นกระเตื้องขึ้นหลังจากที่ซบเซามาเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการปฏิวัติ
คลี่คลาย(v) ease up, See also: improve, become better, Example: สถานการณ์ตึงเครียดของบ้านเมืองจะคลี่คลายลงด้วยดี, Thai Definition: ขยายออกโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: recover ; improve ; remit  FR: se rétablir ; retrouver la forme
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุบ[chup] (v) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate  FR: améliorer
ได้เรื่องได้ราว[dāi reūang dāi rāo] (v, exp) EN: make it ; improve ; make good ; become successful
ดีขึ้น[dīkheun] (v) EN: improve ; get better  FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ดีขึ้นโดยลำดับ[dīkheun dōi lamdap] (v, exp) EN: improve gradually
ฟื้นตัว[feūntūa] (v, exp) EN: recover ; improve  FR: se remettre ; se rétablir
แก้[kaē] (v) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve  FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter  FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
การแก้ไขปรับปรุง[kān kaēkhai prapprung] (n, exp) EN: improvement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVE IH2 M P R UW1 V
IMPROVED IH2 M P R UW1 V D
IMPROVES IH2 M P R UW1 V Z
IMPROVEMENT IH2 M P R UW1 V M AH0 N T
IMPROVEMENTS IH2 M P R UW1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improve (v) ˈɪmprˈuːv (i1 m p r uu1 v)
improved (v) ˈɪmprˈuːvd (i1 m p r uu1 v d)
improver (n) ˈɪmprˈuːvər (i1 m p r uu1 v @ r)
improves (v) ˈɪmprˈuːvz (i1 m p r uu1 v z)
improvers (n) ˈɪmprˈuːvəz (i1 m p r uu1 v @ z)
improvement (n) ˈɪmprˈuːvmənt (i1 m p r uu1 v m @ n t)
improvements (n) ˈɪmprˈuːvmənts (i1 m p r uu1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] improve; take a turn for the better, #5,295 [Add to Longdo]
改良[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, ] improve, #8,881 [Add to Longdo]
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] improved type; good breed; pedigree, #11,868 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]
ホームインプルーブメント[ho-muinpuru-bumento] (n) home improvement; HI [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P) [Add to Longdo]
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone) [Add to Longdo]
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone) [Add to Longdo]
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improve
   v 1: to make better; "The editor improved the manuscript with
      his changes" [syn: {better}, {improve}, {amend},
      {ameliorate}, {meliorate}] [ant: {aggravate}, {exacerbate},
      {exasperate}, {worsen}]
   2: get better; "The weather improved toward evening" [syn:
     {better}, {improve}, {ameliorate}, {meliorate}] [ant:
     {decline}, {worsen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top