ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impress

IH2 M P R EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impress-, *impress*, impres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impress(vt) กด, See also: ประทับ, ประทับตรา, Syn. press, stamp
impress(n) ตราประทับ, See also: รอยประทับ, Syn. stamp
impress(vt) ทำให้ประทับใจ, See also: ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจ, ทำให้ติดอกติดใจ, Syn. affect, influence
impress(vt) เน้นย้ำ, See also: ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
impress(vi) ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
impress(vt) ยึดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์, Syn. seize
impress by(phrv) ประทับมากกับ, Syn. impress with
impress on(phrv) ทำให้เป็นรอย, See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย, Syn. impress with
impression(n) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression(n) ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring

English-Thai: Nontri Dictionary
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression areaบริเวณรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression compound; modelling composition; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression plasterปลาสเตอร์พิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression surfaceผิวรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression trayถาดพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression; impressio๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressอิมเพร็ส [TU Subject Heading]
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Impression, Functionalการพิมพ์ปากโดยวิธีพิเศษ [การแพทย์]
Impression, Personalความรู้สึกส่วนตัว [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impression(n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
impressAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
impressBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
impressDiana's singing impressed him so much that he asked her to sing on the radio.
impressDogs' faithfulness impresses us.
impressEveryone was really impressed with that machine.
impressFirst impressions are important.
impressGive me your impression of this book.
impressHe gave a good impression to my parents.
impressHe gave us his impression of the poem.
impressHe is a young man who impresses you as a typical student.
impressHe made a favorable impression on his bank manager.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับอกจับใจ(v) impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
ตรึงตาตรึงใจ(v) impress deeply, See also: be enamored with, be pleased with, Syn. ตรึงใจ, ประทับใจ, จับใจ, ต้องตาต้องใจ, Example: ภาพวันนั้นยังตรึงตาตรึงใจผมมาจนถึงบัดนี้
ฝังใจ(v) impress, Syn. ติดตรึงใจ, Ant. ลืม, Example: ตั้งแต่เขาเกือบถูกเผาคราวนั้นทำให้เขายิ่งกลัวมากขึ้น และความกลัวนี้ได้ประทับฝังใจเขามาแต่บัดนั้น, Thai Definition: จำได้แม่นยำ
พิมพ์ใจ(v) impress, Syn. ประทับใจ, ติดตรึงใจ, Example: การรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาที่จุฬาฯ ในครั้งนั้น ยังพิมพ์ใจพวกเราอยู่ไม่มีวันลืมเลือน, Thai Definition: ติดตรึงอยู่ในใจ, ตรึงตราอยู่ในใจ
ซาบซึ้งใจ(adj) appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai Definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ตราตรึง(v) impress, See also: imprint, Syn. ประทับใจ, ตรึงตรา, Example: ความผิดในอดีตยังตราตรึงอยู่ใต้จิตสำนึกของเขาอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: มีความรู้สึกติดอยู่ในใจหรือในความนึกคิด
ติดตา(v) impress, See also: still fresh in one's memory, impress vividly upon one's mind by the sight, Syn. จำได้, ไม่ลืม, Ant. ลืม, Example: ภาพคนถูกรถชนตายเมื่อคืนนี้ยังติดตาฉันอยู่เลย, Thai Definition: ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน
ตรึงใจ(v) impress, See also: fascinate, affect, move, touch, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ต้องใจ, Example: การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ตรึงใจผู้เข้าชมนับพันคน, Thai Definition: ทำให้เป็นที่พอใจหรือชื่นชมยินดี
ตรึงตรา(v) fascinate, See also: impress, imprint, brand, Example: ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเธอยังคงตรึงตราอยู่ในหัวของเขา, Thai Definition: ทำให้ติดแน่น
เจตคติ(n) attitude, See also: impression, opinion, point of view, Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: จริยศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังเจตคติหรือคุณธรรมลง ในจิตใจของผู้เรียน, Thai Definition: ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้พิมพ์[børisat phūphim] (n, exp) FR: société d'impression [f
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
ดูดดื่ม[dūtdeūm] (x) EN: impressively
ฝังใจ[fangjai] (v) EN: impress ; be impressed  FR: obséder ; imprégner
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[kān phim] (n) EN: printing  FR: impression [f] ; tirage [m]
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความประทับใจ[khwām prathap jai] (n) EN: impression  FR: impression [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESS IH2 M P R EH1 S
IMPRESS IH1 M P R EH2 S
IMPRESSED IH2 M P R EH1 S T
IMPRESSES IH2 M P R EH1 S IH0 Z
IMPRESSIVE IH2 M P R EH1 S IH0 V
IMPRESSION IH2 M P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSING IH2 M P R EH1 S IH0 NG
IMPRESSMENT IH2 M P R EH1 S M AH0 N T
IMPRESSIONS IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z
IMPRESSIVELY IH2 M P R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impress (n) ˈɪmprɛs (i1 m p r e s)
impress (v) ˈɪmprˈɛs (i1 m p r e1 s)
impressed (v) ˈɪmprˈɛst (i1 m p r e1 s t)
impresses (n) ˈɪmprɛsɪz (i1 m p r e s i z)
impresses (v) ˈɪmprˈɛsɪz (i1 m p r e1 s i z)
impressing (v) ˈɪmprˈɛsɪŋ (i1 m p r e1 s i ng)
impression (n) ˈɪmprˈɛʃən (i1 m p r e1 sh @ n)
impressive (j) ˈɪmprˈɛsɪv (i1 m p r e1 s i v)
impressions (n) ˈɪmprˈɛʃənz (i1 m p r e1 sh @ n z)
impressively (a) ˈɪmprˈɛsɪvliː (i1 m p r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印象[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression, #2,665 [Add to Longdo]
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, ] impressions; reflections; thoughts, #15,120 [Add to Longdo]
印象派[yìn xiàng pài, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism, #52,953 [Add to Longdo]
印像深刻[yìn xiàng shēn kè, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄣ ㄎㄜˋ, ] impress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Impressionismus {m}impressionism [Add to Longdo]
Impressionist {m} | Impressionisten {pl}impressionist | impressionists [Add to Longdo]
Impressum {n} (Zeitung)masthead [Add to Longdo]
Impressum {n} (Buchdruck)imprint [Add to Longdo]
impressionistisch {adj}impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
アンプレショニスム[anpureshonisumu] (n) (obsc) (See 印象主義) Impressionism (fre [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
インプレッシブ[inpuresshibu] (adj-na) impressive [Add to Longdo]
インプレッショニズム[inpuresshonizumu] (n) impressionism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impress
   n 1: the act of coercing someone into government service [syn:
      {impress}, {impressment}]
   v 1: have an emotional or cognitive impact upon; "This child
      impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me
      as odd" [syn: {affect}, {impress}, {move}, {strike}]
   2: impress positively; "The young chess player impressed her
     audience"
   3: produce or try to produce a vivid impression of; "Mother
     tried to ingrain respect for our elders in us" [syn:
     {impress}, {ingrain}, {instill}]
   4: mark or stamp with or as if with pressure; "To make a batik,
     you impress a design with wax" [syn: {impress}, {imprint}]
   5: reproduce by printing [syn: {print}, {impress}]
   6: take (someone) against his will for compulsory service,
     especially on board a ship; "The men were shanghaied after
     being drugged" [syn: {shanghai}, {impress}]
   7: dye (fabric) before it is spun [syn: {impress}, {yarn-dye}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top