ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imprecise

IH1 M P R AH0 S AY2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprecise-, *imprecise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprecise(adj) คลุมเครือ, See also: ไม่แน่ชัด, ไม่ถูกต้อง, Syn. vague, Ant. exact, precise precise

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impreciseเชื่อถือไม่ได้ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRECISE IH1 M P R AH0 S AY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprecise (j) ˌɪmprɪsˈaɪs (i2 m p r i s ai1 s)
imprecisely (a) ˌɪmprɪsˈaɪsliː (i2 m p r i s ai1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不准确[bù zhǔn què, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] imprecise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明確[ふめいかく, fumeikaku] (adj-na,n) inaccurate; indistinct; imprecise; unclear; indecisive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprecise
   adj 1: not precise; "imprecise astronomical observations"; "the
       terms he used were imprecise and emotional" [ant:
       {precise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top