ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impossible

IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impossible-, *impossible*
English-Thai: Longdo Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impossible(adj) ซึ่งเป็นไปไม่ได้, See also: ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. miraculous, unbelieved, Ant. possible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable

English-Thai: Nontri Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impossibleที่พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impossibleAllen was given a problem that was impossible to solve.
impossibleAs far as my experience goes, such a plan is impossible.
impossibleAt present it is medically impossible to cure this disease.
impossibleA victory is unlikely but not impossible.
impossibleBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
impossibleBut for his help, your success would be impossible.
impossibleCamping is impossible where there is no water.
impossibleDo you think it impossible to finish the task before five?
impossibleFinishing the report by tomorrow is next to impossible.
impossibleFor him to finish it in a day would be impossible.
impossibleFor the boy to swim across the river was impossible.
impossibleHe found it impossible to go there on foot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีทาง(v) impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, ไม่มีวัน, Ant. เป็นไปได้, Example: นายไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันได้หรอก, Thai Definition: ไม่เป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันเฟื่อง[fanfeūang] (v) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible  FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ไม่ได้[mai dāi = mei dāi] (v, exp) FR: c'est impossible ! ; non, impossible !
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้[mai mī arai thī pen pai mai dai] (xp) EN: there is nothing impossible  FR: rien n'est impossible ; il n'y a rien d'impossible
ไม่มีทาง[mai mī thāng] (x) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible  FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible
เป็นไปไม่ได้[penpai mai dāi] (v) EN: be impossible ; it's impossible  FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible
เป็นไปไม่ได้ว่า[penpai mai dāi wā] (v, exp) FR: il est impossible que

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSSIBLE IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L
IMPOSSIBLE'S IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impossible (j) ˈɪmpˈɒsəbl (i1 m p o1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able, #1,469 [Add to Longdo]
做不到[zuò bù dào, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] impossible, #8,406 [Add to Longdo]
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, / ] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force, #88,234 [Add to Longdo]
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, / ] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
はずがない[hazuganai] (exp) (See 筈・1) cannot (do); it is impossible that... [Add to Longdo]
インポシブル;インポッシブル[inposhiburu ; inposshiburu] (adj-na) (col) impossible [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impossible
   adj 1: not capable of occurring or being accomplished or dealt
       with; "an impossible dream"; "an impossible situation"
       [ant: {possible}]
   2: totally unlikely [syn: {impossible}, {inconceivable}, {out of
     the question}, {unimaginable}]
   3: used of persons or their behavior; "impossible behavior";
     "insufferable insolence" [syn: {impossible}, {insufferable},
     {unacceptable}, {unsufferable}]
   n 1: something that cannot be done; "his assignment verged on
      the impossible"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top