ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

important

IH2 M P AO1 R T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -important-, *important*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
important(adj) สำคัญ, Syn. considerable, significant
importantly(adv) อย่างสำคัญ, See also: โดยสำคัญ, Syn. significantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
self-importantadj. ทะนงตัว,สำคัญผิดว่าตัวเองสำคัญ., See also: self-importance n.
unimportant(อันอิมพอร์'เทินทฺ) adj. ไม่สำคัญ., See also: unimportance n., Syn. slight, trivial, insignificant, minor, trivial

English-Thai: Nontri Dictionary
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
importantAccuracy is important in arithmetic.
important"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
importantA dictionary is an important aid in language learning.
importantA few important facts emerged after the investigation.
importantAlthough the unemployment problem can't be ignored, the environment problem is also very important.
importantAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
importantAn important function of a policeman is to catch a thief.
importantAn important post was given Tom.
importantA painter's eyes are his most important tools.
importantA patent right is an important property.
importantArabic is a very important language.
importantAutomation is bound to have important social consequences.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่เอก(n) important match, See also: important fight, Example: เขาแทบไม่เคยพลาดการแข่งขันนัดสำคัญๆ โดยเฉพาะการชกมวยคู่เอก, Count Unit: คู่, Thai Definition: คู่แข่งขันที่เด่นที่สุด, โดยปริยายหมายถึงคู่ยอดนิยมมาพบกันในการแข่งขันวันนั้น
เรื่องใหญ่(n) important event, See also: major event, Syn. เรื่องสำคัญ, Ant. เรื่องเล็ก, Example: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน, Count Unit: เรื่อง
เอกสารสำคัญ(n) important document, Example: ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาชิก มูลนิธิโนเบล, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: หนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
สำคัญ(v) important, Syn. เด่น, ยิ่งใหญ่
ข้อสำคัญ(n) important aspect, See also: important factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม, Thai Definition: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
ปัจจัยสำคัญ(n) important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai Definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
จุดหลัก(n) main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count Unit: จุด, แห่ง, Thai Definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
สลักสำคัญ(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
เรื่องสำคัญ(n) important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
สำคัญ(adj) important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai Definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลสำคัญ[bukkhon samkhan] (n, exp) EN: important person  FR: personne importante [f] ; personnage important [m]
บุคคลสำคัญมาก[bukkhon samkhan māk] (x) EN: v.i.p. ; very important person  FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชักพระ[chakphra] (n) EN: name of an important custom in southern Thailand
เอ้[ē] (adj) EN: important ; significant ; top ; leading  FR: important
เอกบุรุษ[ēkkaburut] (n, exp) EN: great man ; great personnage  FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
เอกสารสำคัญ[ēkkasān samkhan] (n, exp) EN: important document  FR: document important [m]
หัวตอ[hūatø] (n) EN: disregarded important thing
จืดจาง[jeūtjāng] (v) EN: lessen ; reduce ; be less important
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
การผ่าตัดใหญ่[kān phātat yai] (n, exp) EN: major surgery  FR: intervention chirurgicale importante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPORTANT IH2 M P AO1 R T AH0 N T
IMPORTANTLY IH2 M P AO1 R T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
important (j) ˈɪmpˈɔːtnt (i1 m p oo1 t n t)
importantly (a) ˈɪmpˈɔːtntliː (i1 m p oo1 t n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must, #24 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
要紧[yào jǐn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] important; urgent, #14,101 [Add to Longdo]
要人[yào rén, ㄧㄠˋ ㄖㄣˊ, ] important person, #20,092 [Add to Longdo]
要事[yào shì, ㄧㄠˋ ㄕˋ, ] important matter, #32,652 [Add to Longdo]
重地[zhòng dì, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, ] important place; strategic location, #37,234 [Add to Longdo]
要闻[yào wén, ㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, / ] important news story; headline, #37,475 [Add to Longdo]
重臣[zhòng chén, ㄓㄨㄥˋ ㄔㄣˊ, ] important minister; major figure in government, #41,500 [Add to Longdo]
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] important classic text; cruel torture; severe punishment, #61,985 [Add to Longdo]
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, ] important substance (of a document); key section, #83,581 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wichtig; wesentlich; bedeutend {adj} | wichtiger; wesentlicher; bedeutender | am wichtigsten; am wesentlichsten; am bedeutendsten | am allerwichtigstenimportant | more important | most important | most important [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
インポータント[inpo-tanto] (n) important [Add to Longdo]
ナイルティラピア[nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt) [Add to Longdo]
ビッグニュース[biggunyu-su] (n) important news (wasei [Add to Longdo]
ビップ[bippu] (n) very important person; VIP [Add to Longdo]
ブイアイピー[buiaipi-] (n) very important person; VIP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 important
   adj 1: of great significance or value; "important people"; "the
       important questions of the day" [syn: {important}, {of
       import}] [ant: {unimportant}]
   2: important in effect or meaning; "a significant change in tax
     laws"; "a significant change in the Constitution"; "a
     significant contribution"; "significant details";
     "statistically significant" [syn: {significant}, {important}]
     [ant: {insignificant}, {unimportant}]
   3: of extreme importance; vital to the resolution of a crisis;
     "a crucial moment in his career"; "a crucial election"; "a
     crucial issue for women" [syn: {crucial}, {important}] [ant:
     {noncrucial}]
   4: having authority or ascendancy or influence; "an important
     official"; "the captain's authoritative manner" [syn:
     {authoritative}, {important}]
   5: having or suggesting a consciousness of high position;
     "recited the decree with an important air"; "took long
     important strides in the direction of his office"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top