ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imply

IH2 M P L AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imply-, *imply*, imp
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imply(vt) บอกเป็นนัย, See also: แสดงนัย, Syn. hint, indicate, suggest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. indicate
pimply(พลิม'พลี) adj. มีสิวมาก, Syn. pimpled
simply(ซิม'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า

English-Thai: Nontri Dictionary
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implyส่อความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implyAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
implyAre you implying something?
implyHe could hardly comprehend what she was implying.
imply"Is that implying that I go get some sugar in me and then work more?" "Er?" "No, sorry. I'm just sulking a bit."
implySo what are you implying?
implyWhat are you implying?
implyWhat does his silence imply?
implyWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
implyWhat do his words imply?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่งบอกถึง(v) imply, See also: refer to, Syn. บ่งถึง, Example: อายุนั้นบ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิต และเป็นตัวที่สามารถกำหนดการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
มีนัย(v) imply, See also: hint, Syn. มีความนัย, Example: ภาษาในวรรณคดีมีนัยบางอย่างที่ต้องตีความ
พูดเป็นนัย(v) imply, See also: hint, give a hint, insinuate, indicate, intimate, Syn. พูดบอกใบ้, Example: เธอพูดเป็นนัยเหมือนกับรู้เรื่องของเราสองคนแล้ว, Thai Definition: กล่าวให้รู้ชั้นเชิงอยู่ในที
เปรียบเปรย(v) insinuate, See also: imply, allude to, hint, Syn. กระทบกระเทียบ, กระทบ, Example: พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 3 มีเรื่องหนึ่งที่ทรงเปรียบเปรยข้าราชการฝ่ายในบางท่านที่ได้ดีแล้วลืมตัว, Thai Definition: กล่าวกระทบกระเทียบลอยๆ
แบะท่า(v) imply, See also: hint at, Syn. ให้ท่า, Example: นักลงทุนต่างชาติยังรีรอที่จะเข้าซื้อกิจการเอกชนของไทย ทั้งที่ไทยแบะท่ามานานแล้ว, Thai Definition: ทำท่าเปิดโอกาสให้
แสดงนัย(v) imply, See also: intimate, hint, Example: คำพูดของเขาแสดงนัยว่า เขาไม่พอใจอย่างมาก, Thai Definition: บอกเป็นนัย, พูดเป็นนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเป็นนัย[bøk pen nai] (v, exp) EN: imply
บ่งบอกถึง[bongbøk theung] (v, exp) EN: imply
หมายความว่า[māikhwām wā] (v) EN: mean ; imply ; indicate ; signify
ง่าย[ngāi] (adv) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease  FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
ง่ายดาย[ngāidāi] (adv) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply  FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ[ngāi-ngāi] (adv) EN: easily ; simply  FR: simplement
เพียง[phīeng] (x) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just  FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
แสดงนัย[sadaēng-nai] (v) EN: imply ; intimate ; hint

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLY IH2 M P L AY1
IMPLYING IH2 M P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imply (v) ˈɪmplˈaɪ (i1 m p l ai1)
implying (v) ˈɪmplˈaɪɪŋ (i1 m p l ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
だらけ[darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]
ぶらっと[buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly [Add to Longdo]
ぷつぷつ[putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imply
   v 1: express or state indirectly [syn: {imply}, {connote}]
   2: suggest as a logically necessary consequence; in logic
   3: have as a logical consequence; "The water shortage means that
     we have to stop taking long showers" [syn: {entail}, {imply},
     {mean}]
   4: suggest that someone is guilty [syn: {incriminate}, {imply},
     {inculpate}]
   5: have as a necessary feature; "This decision involves many
     changes" [syn: {imply}, {involve}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top