ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implore

IH2 M P L AO1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implore-, *implore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implore(vt) อ้อนวอน, See also: ขอร้อง, วิงวอน, Syn. beg, beseech, plead

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implore(อิมพลอร์') vt. ขอร้อง, เรียกร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน., See also: implorer n. imploringly adv., Syn. beseech, entreat

English-Thai: Nontri Dictionary
implore(vt) วิงวอน,อ้อนวอน,ขอร้อง,เรียกร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imploreShe implored for mercy.
imploreShe implored mercy with tears running down her cheeks.
imploreThe patient implored, "Please ... Break my arms!" [Punchline]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้าวอน(v) beg, See also: implore, entreat, beseech, Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน, Example: ภรรยาเว้าวอนให้สามีพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้
ออด(v) beseech, See also: implore, importune, Syn. อ้อน, รำพัน, Thai Definition: พร่ำอ้อนวอน, พร่ำรำพัน
อ้อนออด(v) implore, See also: beg, entreat, Syn. ออดอ้อน, รบเร้า, Example: เขาซื้อแหวนเพชรให้หล่อน เพราะทนหล่อนอ้อนออดไม่ไหว
สาระวอน(v) implore, See also: supplicate, beseech, beg, Syn. ออดอ้อน, Example: เธอสาระวอนให้เขาซื้อรถคันใหม่ให้, Thai Definition: พูดออดอ้อนหรือขอร้องผู้อื่น
ฉะอ้อน(v) implore, See also: beseech, entreat, wheedle, cajole, coax, talk amorously, Syn. อ้อน, Example: เธอฉะอ้อนให้เขาหายโกรธเธอ, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
แค่น[khaen] (v) EN: urge ; implore ; force  FR: se forcer ; s'obliger
ขอร้อง[khørøng] (v) EN: ask ; request ; implore ; beg  FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer
ออดอ้อน[øt-øn] (v) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore  FR: implorer ; supplier
เซ้าซี้[saosī] (v) EN: importune ; implore ; bother  FR: insister ; harceler ; importuner
สาระวอน[sārawøn] (v) EN: implore; supplicate; beseech; beg  FR: implorer ; supplier
วิงวอน[wingwøn] (v) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal  FR: supplier ; implorer
วอน[wøn] (v) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead  FR: implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLORE IH2 M P L AO1 R
IMPLORED IH2 M P L AO1 R D
IMPLORES IH2 M P L AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implore (v) ˈɪmplˈɔːr (i1 m p l oo1 r)
implored (v) ˈɪmplˈɔːd (i1 m p l oo1 d)
implores (v) ˈɪmplˈɔːz (i1 m p l oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] implore; pray; please, #11,455 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] implore, #23,329 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] implore, #23,329 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
願う[ねがう, negau] (v5u,vt) (1) to desire; to wish; to hope; (2) to beg; to request; to implore; to pray; (aux-v) (3) to have something done for oneself; (P) [Add to Longdo]
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P) [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] (v5s,vt) to persuade someone to consent; to entreat repeatedly; to beg; to implore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  implore
      v 1: call upon in supplication; entreat; "I beg you to stop!"
           [syn: {beg}, {implore}, {pray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top