ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implication

IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implication-, *implication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implication(n) ความหมายโดยนัย, Syn. assumption, connotation, inference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implication(อิมพละเค' เชิน) n. สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การพัวพัน, การทำให้เกี่ยวข้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implicationการส่อความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
implicationการแสดงเจตนาเป็นนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implication; conditional; conditional proposition; conditional statementประพจน์มีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implicationHer implication in the crime was obvious.
implicationI would like to consider the implications we can draw from the application of Emmet's theory to chemistry.
implicationThe implications of this did not at first sink in.
implicationWhat was the implication of his remark?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
นัยประหวัด(n) implication, Thai Definition: ความสัมพันธ์ต่อเนื่องประหวัดถึงกันระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับความคิดที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
นัยประหวัด[naiyaprawat] (n) EN: implication
ปริยาย[pariyāi] (adv) EN: by implication ; implicitly ; indirectly  FR: implicitement ; tacitement
ผลตามมา[phon tām mā] (n, exp) EN: implication

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLICATION IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N
IMPLICATIONS IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implication (n) ˌɪmplɪkˈɛɪʃən (i2 m p l i k ei1 sh @ n)
implications (n) ˌɪmplɪkˈɛɪʃənz (i2 m p l i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Implikation {f}; Verwicklung {f} | Implikationen {pl}; Verwicklungen {pl}implication | implications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
インプリケーション[inpurike-shon] (n) implication [Add to Longdo]
意味合い(P);意味合[いみあい, imiai] (n) implication; nuance; (P) [Add to Longdo]
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P) [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) [Add to Longdo]
含意[がんい, gan'i] (n,vs) (1) implication; (2) IF-THEN operation; conditional implication (operation) [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P) [Add to Longdo]
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications) [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
示唆[しさ, shisa] (n,vs) suggestion; hint; implication; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implication
   n 1: something that is inferred (deduced or entailed or
      implied); "his resignation had political implications"
      [syn: {deduction}, {entailment}, {implication}]
   2: a meaning that is not expressly stated but can be inferred;
     "the significance of his remark became clear only later";
     "the expectation was spread both by word and by implication"
     [syn: {significance}, {import}, {implication}]
   3: an accusation that brings into intimate and usually
     incriminating connection
   4: a logical relation between propositions p and q of the form
     `if p then q'; if p is true then q cannot be false [syn:
     {implication}, {logical implication}, {conditional relation}]
   5: a relation implicated by virtue of involvement or close
     connection (especially an incriminating involvement); "he was
     suspected of implication in several robberies"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top