ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implement

IH1 M P L AH0 M AH0 N T   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implement-, *implement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implement[VT] จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้
implement[VT] ทำให้มีผล, See also: ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ, ทำให้เกิดประโยชน์, Syn. achieve, carry out, execute, fulfill
implement[N] อุปกรณ์เครื่องใช้, See also: เครื่องมือ, Syn. instrument, tool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implement(อิมพลี' เมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย, เสื้อผ้าอาภรณ์, วิธีการ. -vt. (อิม' พละมันทฺ) ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้, See also: implemental adj. implementation n. implementer, implementor n. คำที่มีความหมายเห
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
implement(n) อุปกรณ์,เครื่องใช้,เครื่องมือ,วิธีการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
implement the provisions of a conventionดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา [การทูต]
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
implementation planimplementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Implements, utensils, etc.เครื่องมือเครื่องใช้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what good are laws when they require men like your Lieutenant Cranston to implement them?และกฎหมายที่ดีอะไร เมื่อพวกเขาต้องการ เหมือนคนอย่างหมวดแครนส์ตัน ที่นำไปใช้กับพวกเขานะเหรอ The Balloonman (2014)
Each of the victims was sexually assaulted and tortured with burning implements for several days.เหยื่อแต่ละรายถูกทำร้ายทางเพศ และทรมานด้วยการใช้ไฟจี้อยู่หลายวัน Nanny Dearest (2013)
Oh, you'd have to have a strong knowledge of anatomy, a well-balanced cutting implement being.โอ้ เธอจะต้องมีความรู้ที่ดีมาก สำหรับกายวิภาคศาสตร์ การตัดที่มีความสมดุลในการดำเนินการ The Corpse on the Canopy (2013)
But it occurs to me that if you want to implement multi-threading, you'd do better to use atomic variables.แต่ติดที่ว่าถ้าเธอต้องการ ที่จะใช้แบบมัลติเธรด ครูว่าเธอเปลี่ยนเป็นตัวแปรแบบอะตอมิคดีกว่า 2 Pi R (2013)
But to implement a plan of this intensity, we needed to secure another operative.แต่การจะกระทำการแผนการเข้มข้นแบบนี้ เราต้องการเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง Pain & Gain (2013)
He told me that when the time came to implement the plan,เค้าบอกฉันแบบนั้น และเมื่อเวลานั้นมาถึง เพื่อที่จะดำเนินแผนการตามแผนที่วางไว้ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
Implement phase 3.เริ่มต้น ระดับ 3 ได้ Time's Up (2012)
Now, after you have that, and you know you have that, then you can start to implement a grand design.หลังจากคุณมี และคุณรู้ว่าคุณมีแล้ว คุณจะออกแบบให้มันเป็นแบบไหนก็ได้ Django Unchained (2012)
Refusal to implement tasks.การปฏิเสธการช่วยเหลืองาน Me Too, Flower! (2011)
It was necessary to implement your methods.มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ วิธีที่จะทำให้มันสำเร็จ Subversion (2010)
If the implement striking the victim's head was spinning...ถ้าเครื่องมือกำลังหมุนกระแทกศรีษะของเหยื่อ... The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Wendell and I have been testing chicken factory implements in order to find something that would leave the symmetrical marks on the victim.เวนเดลกับผมได้ทำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานไก่ เพื่อจะหาบางอย่างที่อาจทำให้เกิดบาดแผลแบบเดียวกันบนตัวเหยื่อ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implementIn the future we may need to take another look at the way decisions such as this are actually implemented.
implementThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
implementThese implements are in common use.
implementThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอุปกรณ์[N] implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ให้ทำงาน[v. exp.] (hai thamngān) EN: activate ; implement   FR: activer
อิมพลีเมนต์[v.] (imphlīmēn) EN: implement   
การอิมพลีเมนต์[n.] (kān imphlīmēn) EN: implementation   
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[n. exp.] (kān patibat tām konlayut) EN: strategy implementation   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLEMENT    IH1 M P L AH0 M AH0 N T
IMPLEMENTS    IH1 M P L AH0 M AH0 N T S
IMPLEMENTED    IH1 M P L AH0 M EH2 N T AH0 D
IMPLEMENTED    IH1 M P L AH0 M EH2 N AH0 D
IMPLEMENTING    IH1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG
IMPLEMENTING    IH1 M P L AH0 M EH2 N IH0 NG
IMPLEMENTATION    IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implement    (n) ˈɪmplɪmənt (i1 m p l i m @ n t)
implement    (v) ˈɪmplɪmɛnt (i1 m p l i m e n t)
implements    (n) ˈɪmplɪmənts (i1 m p l i m @ n t s)
implements    (v) ˈɪmplɪmɛnts (i1 m p l i m e n t s)
implemented    (v) ˈɪmplɪmɛntɪd (i1 m p l i m e n t i d)
implementing    (v) ˈɪmplɪmɛntɪŋ (i1 m p l i m e n t i ng)
implementation    (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃən (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n)
implementations    (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃənz (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run, #886 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out, #2,098 [Add to Longdo]
器具[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, ] implement; ware, #16,078 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Implementierung {f}; Implementation {f}implementation [Add to Longdo]
Werkzeug {n}; Gerät {n} | landwirtschaftliches Gerätimplement | agricultural implement [Add to Longdo]
implementierento implement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリメンタ[, inpurimenta] (n) implementor [Add to Longdo]
インプリメンテーション;インプリメンテイション[, inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[, inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
インプレメント[, inpuremento] (n) implement [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) {comp} service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implement
   n 1: instrumentation (a piece of equipment or tool) used to
      effect an end
   v 1: apply in a manner consistent with its purpose or design;
      "implement a procedure"
   2: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
     everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
     {exempt}, {free}, {relieve}]
   3: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
     he go through with the treatment?"; "He implemented a new
     economic plan"; "She followed up his recommendations with a
     written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
     {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
     through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top