ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implant

IH2 M P L AE1 N T   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implant-, *implant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implant[VT] ปลูกฝัง, See also: ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว, Syn. imbue, indoctrinate, teach
implant[VT] ฝัง, See also: ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น, Syn. attach, fix, set
implant[VT] สอดใส่ (ทางการแพทย์), See also: ใส่, สอด, ฝัง, Syn. inject, Ant. extract
implant in[PHRV] ปลูกฝัง, Syn. inculcate in, instil in
implant into[PHRV] ปลูกฝัง, Syn. inculcate in, instil in
implantation[N] กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก, Syn. fertilization
implantation[N] การปลูกฝัง, See also: การสอด, การใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่

English-Thai: Nontri Dictionary
implant(vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implant๑. สิ่งปลูกฝัง, วัสดุปลูกฝัง๒. ปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implantสิ่งฝัง, วัสดุฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
implant dentureฟันปลอมรากเทียม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
implant substructureรากเทียมส่วนฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
implant superstructureรากเทียมส่วนทับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
implantationการปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implantation; bone implantationการฝังปลูกกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Implantฝัง [การแพทย์]
Implantationฝังตัว, ระยะฝังตัว, ฝังลงไปในก้อนมะเร็ง, การฝังตัว, การปลูกชิ้นส่วนหรืออวัยวะ, การฝังปลูก, การฝังในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Implantationการฝังตัวของไข่ [การแพทย์]
Implantation Bleedingเลือดออกจากโพรงมดลูกในขณะที่ไข่ฝังตัวในเยื่อมดลูก, เลือดที่ออกจากโพรงมดลูกในขณะที่ไข่ฝังตัวในเยื่อ [การแพทย์]
Implantation Growthเจริญเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Implantation Materialsสารสังเคราะห์ [การแพทย์]
Implantation Propertyการฝังตัว [การแพทย์]
Implantation, Ectopicการท้องนอกมดลูก [การแพทย์]
Implantation, Subdermalการใช้สารสังเคราะห์เสริมใต้ผิวหนัง [การแพทย์]
Implantsวัตถุที่ฝังในกาย, วัสดุที่ฝังในร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A grey metallic implant...วัตถุเล็กๆ ที่พบในโพรงจมูก มาได้อย่างไร Deep Throat (1993)
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต... Deep Throat (1993)
We implant it in the peritoneal cavity.เราปลูกถ่ายมันลงที่ช่องท้อง Junior (1994)
We fertilized an egg and implanted it into my abdomen.เราปฏิสนธิไข่และปลูกถ่ายลงที่ท้องผม Junior (1994)
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย Ghost in the Shell (1995)
Brain implant, Meg. Every father's got one.สมองเทียมไง เม็ก คนที่เป็นพ่อจะมี Death Has a Shadow (1999)
But did you have to buy breast implants for Chris?แต่ถ้าคุณยังจะเสริมนมให้คริสอีกเนี่ยนะ Death Has a Shadow (1999)
How about implanting it into your body?เอาแบบฝังในตัวดีไหม Infernal Affairs (2002)
This is not TU implant?นี่ ดูข่าวนี้สิ Sex Is Zero (2002)
TU implant let me bring you To your birthday to you this, After that time you crazyTU implant let me bring you After that time you crazy Sex Is Zero (2002)
TU implant Let me not tell you Beijing Accor, Please do not re--injuredTU implant Let me not tell you Please do not re--injured Sex Is Zero (2002)
Well, apparently poor Pam Anderson has had her breast implants taken out and put back in so many times, her entire chest is collapsing.ดูสิ แพมแอนเดอร์สันน่ะ/N จะไปเอานมออกแล้ว เดี๋ยวก็เอาเข้า เอาออก Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implantDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant   FR: insérer ; implanter ; incruster
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village   FR: colonie [f] ; implantation [f]
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix   FR: installer ; implanter ; monter ; poser

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLANT    IH2 M P L AE1 N T
IMPLANT    IH1 M P L AE2 N T
IMPLANTS    IH2 M P L AE1 N T S
IMPLANTS    IH1 M P L AE2 N T S
IMPLANTED    IH2 M P L AE1 N T AH0 D
IMPLANTING    IH2 M P L AE1 N T IH0 NG
IMPLANTABLE    IH1 M P L AE2 N T AH0 B AH0 L
IMPLANTATION    IH2 M P L AE1 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implant    (v) ˈɪmplˈaːnt (i1 m p l aa1 n t)
implants    (v) ˈɪmplˈaːnts (i1 m p l aa1 n t s)
implanted    (v) ˈɪmplˈaːntɪd (i1 m p l aa1 n t i d)
implanting    (v) ˈɪmplˈaːntɪŋ (i1 m p l aa1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着床[zhuó chuáng, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] implantation (e.g. of ovum in uterus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Implantat {n} | Implantate {pl}implant | implants [Add to Longdo]
Implantation {f}; Einpflanzung {f}implantation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン注入[イオンちゅうにゅう, ion chuunyuu] (n) ion implantation [Add to Longdo]
インプラント[, inpuranto] (n,vs) implant (esp. dental) [Add to Longdo]
インプラント義歯[インプラントぎし, inpuranto gishi] (n) dental implant; implant denture [Add to Longdo]
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]
移植片[いしょくへん, ishokuhen] (n) graft; transplant; implant [Add to Longdo]
人工内耳[じんこうないじ, jinkounaiji] (n) (See 内耳) cochlea implant [Add to Longdo]
打ち込み[うちこみ, uchikomi] (n) (1) driving; pounding in; shooting into; implantation; invasion; (2) falling badly in love; (3) putting (one's heart) into; (4) {comp} step recording (in electronic or computer music); (P) [Add to Longdo]
着床[ちゃくしょう, chakushou] (n,vs) implantation [Add to Longdo]
着床前死亡[ちゃくしょうぜんしぼう, chakushouzenshibou] (n) (obsc) preimplantation death [Add to Longdo]
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implant
   n 1: a prosthesis placed permanently in tissue
   v 1: fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the
      back of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in
      the gum" [syn: {implant}, {engraft}, {embed}, {imbed},
      {plant}]
   2: become attached to and embedded in the uterus; "The egg
     fertilized in vitro implanted in the uterus of the birth
     mother with no further complications"
   3: put firmly in the mind; "Plant a thought in the students'
     minds" [syn: {plant}, {implant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top