ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impertinent

IH2 M P ER1 T AH0 N AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impertinent-, *impertinent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impertinent(adj) ซึ่งไม่เข้าเรื่อง, See also: ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง, Syn. irrelevant, Ant. relevant
impertinent(adj) ทะลึ่ง, See also: หยาบคาย, ซึ่งขาดความเคารพ, Syn. impudent, insolent, saucy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impertinentHe was impertinent to his father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะลึ่งตึงตัง(adv) impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai Definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อมอาจ[eūam-āt] (adj) EN: impertinent ; impudent
ลวนลาม[lūanlām] (v) EN: take liberties with ; molest ; assault  FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive
ทะลึ่ง[thaleung] (adj) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
ทะลึ่งตึงตัง[thaleung teungtang] (adv) EN: impolitely ; impertinently
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERTINENT IH2 M P ER1 T AH0 N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impertinent (j) ˈɪmpˈɜːʳtɪnənt (i1 m p @@1 t i n @ n t)
impertinently (a) ˈɪmpˈɜːʳtɪnəntliː (i1 m p @@1 t i n @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
賢しら[さかしら, sakashira] (adj-na,n) impertinent [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive [Add to Longdo]
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark [Add to Longdo]
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impertinent
   adj 1: characterized by a lightly pert and exuberant quality; "a
       certain irreverent gaiety and ease of manner" [syn:
       {impertinent}, {irreverent}, {pert}, {saucy}]
   2: not pertinent to the matter under consideration; "an issue
     extraneous to the debate"; "the price was immaterial";
     "mentioned several impertinent facts before finally coming to
     the point" [syn: {extraneous}, {immaterial}, {impertinent},
     {orthogonal}]
   3: improperly forward or bold; "don't be fresh with me";
     "impertinent of a child to lecture a grownup"; "an impudent
     boy given to insulting strangers"; "Don't get wise with me!"
     [syn: {fresh}, {impertinent}, {impudent}, {overbold},
     {smart}, {saucy}, {sassy}, {wise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top