ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperious

IH2 M P IH1 R IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperious-, *imperious*, imperiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperious(adj) ที่ครอบงำ, Syn. haughty, domineering, overbearing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperious(อิมเพอ' เรียส) adj. โอหัง, ยโส, เป็นเชิงบังคับ, ครอบงำ, เผด็จการ, จำเป็น, ด่วน., See also: imperiously adv. imperiousness n., Syn. domineering, commanding

English-Thai: Nontri Dictionary
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERIOUS IH2 M P IH1 R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperious (j) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳs (i1 m p i@1 r i@ s)
imperiously (a) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳsliː (i1 m p i@1 r i@ s l ii)
imperiousness (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳsnəs (i1 m p i@1 r i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befehlshaberisch; herrisch {adj} | befehlshaberischer; herrischer | am befehlshaberischsten; am herrischstenimperious | more imperious | most imperious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権柄尽く[けんぺいずく;けんぺいづく, kenpeizuku ; kenpeiduku] (n) dictatorial; imperious [Add to Longdo]
鼻息が荒い[はないきがあらい, hanaikigaarai] (exp,adj-i) (See 鼻息の荒い) imperious; proud [Add to Longdo]
鼻息の荒い[はないきのあらい, hanaikinoarai] (adj-i) (See 鼻息が荒い) imperious; proud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperious
   adj 1: having or showing arrogant superiority to and disdain of
       those one views as unworthy; "some economists are
       disdainful of their colleagues in other social
       disciplines"; "haughty aristocrats"; "his lordly manners
       were offensive"; "walked with a prideful swagger"; "very
       sniffy about breaches of etiquette"; "his mother eyed my
       clothes with a supercilious air"; "a more swaggering mood
       than usual"- W.L.Shirer [syn: {disdainful}, {haughty},
       {imperious}, {lordly}, {overbearing}, {prideful},
       {sniffy}, {supercilious}, {swaggering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top