ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impede

IH2 M P IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impede-, *impede*
Possible hiragana form: いんぺで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impede(vt) กีดขวาง, See also: กั้นขวาง, ขัดขวาง, ขวาง, Syn. hamper, hinder, obstruct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard

English-Thai: Nontri Dictionary
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impedeประวิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impedeHe was impeded in his work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีด(v) obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกั้น(v) hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai Definition: ขัดขวางไว้
ดักคอ(v) forestall, See also: impede, preclude, obviate, intercept, obstruct, Syn. รู้ทัน, ดักหน้า, Example: พี่ชายดักคอน้องสาวเรื่องการไปเที่ยวเขาใหญ่, Thai Definition: พูดสกัดหรือกันไว้ล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะการจราจร[keka kān jarājøn] (n, exp) EN: impede traffic ; obstruct traffic  FR: entraver la circulation
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[khatkhwāng] (v) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart  FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
ขวาง[khwāng] (v) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop  FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวางทาง[khwāng thāng] (v, exp) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede  FR: barrer la route
กีด[kīt] (v) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard  FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[kītkan] (v) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel
กีดขวาง[kitkhwāng] (v) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard  FR: obstruer ; barrer ; entraver
หน่วง[nūang] (v) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down  FR: retenir ; arrêter ; empêcher
เป็นก้างขวางคอ[pen kāngkhwāngkhø] (v) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPEDE IH2 M P IY1 D
IMPEDED IH2 M P IY1 D IH0 D
IMPEDES IH2 M P IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impede (v) ˈɪmpˈiːd (i1 m p ii1 d)
impeded (v) ˈɪmpˈiːdɪd (i1 m p ii1 d i d)
impedes (v) ˈɪmpˈiːdz (i1 m p ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
血流障害[けつりゅうしょうがい, ketsuryuushougai] (n) impeded blood flow [Add to Longdo]
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1,vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impede
   v 1: be a hindrance or obstacle to; "She is impeding the
      progress of our project" [syn: {impede}, {hinder}]
   2: block passage through; "obstruct the path" [syn: {obstruct},
     {obturate}, {impede}, {occlude}, {jam}, {block}, {close up}]
     [ant: {disengage}, {free}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top