ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immortalize

IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immortalize-, *immortalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immortalize(vt) ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize

English-Thai: Nontri Dictionary
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMORTALIZE IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z
IMMORTALIZED IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z D
IMMORTALIZES IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immortalize (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪz (i1 m oo1 t @ l ai z)
immortalized (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪzd (i1 m oo1 t @ l ai z d)
immortalizes (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪzɪz (i1 m oo1 t @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immortalize
   v 1: be or provide a memorial to a person or an event; "This
      sculpture commemorates the victims of the concentration
      camps"; "We memorialized the Dead" [syn: {commemorate},
      {memorialize}, {memorialise}, {immortalize}, {immortalise},
      {record}]
   2: make famous forever; "This melody immortalized its composer"
     [syn: {immortalize}, {immortalise}, {eternize}, {eternise},
     {eternalize}, {eternalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top