ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immortality

IH2 M AO0 R T AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immortality-, *immortality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immortality(n) ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immortalityอมตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immortalityI believe in the immortality of the soul.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMORTALITY IH2 M AO0 R T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immortality (n) ˌɪmɔːtˈælɪtiː (i2 m oo t a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, / ] immortality, #39,112 [Add to Longdo]
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] immortality, #86,194 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality [Add to Longdo]
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity [Add to Longdo]
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P) [Add to Longdo]
不死[ふし, fushi] (n,adj-no) (1) immortality; eternal life; (2) (usu. in RPGs, etc.) undeath; undead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  immortality
      n 1: the quality or state of being immortal [ant: {mortality}]
      2: perpetual life after death

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top