ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immortal

IH2 M AO1 R T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immortal-, *immortal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immortal(adj) ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
immortality(n) ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
immortalize(vt) ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immortalityอมตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immortallityโลกของวิญญาณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immortalA man's body dies, but his soul is immortal.
immortalA person's soul is immortal.
immortalDuring these years he wrote immortal poem.
immortalHe made himself immortal with a number of outstanding books about education.
immortalI believe in the immortality of the soul.
immortalMan's soul is immortal.
immortalPlato held that the soul is immortal.
immortalThey believe that the soul is immortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อมตะ(adj) immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai Definition: ไม่ตาย
อำมฤต(adj) immortal, Syn. อมฤต, Example: คุณลองดื่มน้ำอำมฤตดูซิ
เซียน(n) immortal of Chinese stories, See also: wizard, Syn. ผู้วิเศษ, Example: กว่าจะสำเร็จเป็นเซียนต้องบำเพ็ญความดีมากมาย, Count Unit: ตน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[amøn] (adj) EN: deathles ; immortal  FR: éternel ; immortel

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMORTAL IH2 M AO1 R T AH0 L
IMMORTALS IH2 M AO1 R T AH0 L Z
IMMORTALITY IH2 M AO0 R T AE1 L IH0 T IY0
IMMORTALIZE IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z
IMMORTALIZED IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z D
IMMORTALIZES IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z IH0 Z
IMMORTALIZING IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immortal (n) ˈɪmˈɔːtl (i1 m oo1 t l)
immortals (n) ˈɪmˈɔːtlz (i1 m oo1 t l z)
immortality (n) ˌɪmɔːtˈælɪtiː (i2 m oo t a1 l i t ii)
immortalize (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪz (i1 m oo1 t @ l ai z)
immortalized (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪzd (i1 m oo1 t @ l ai z d)
immortalizes (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪzɪz (i1 m oo1 t @ l ai z i z)
immortalizing (v) ˈɪmˈɔːtəlaɪzɪŋ (i1 m oo1 t @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] immortal, #2,692 [Add to Longdo]
不朽[bù xiǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] immortal; immortality, #19,539 [Add to Longdo]
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, / ] immortality, #39,112 [Add to Longdo]
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] immortality, #86,194 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] immortal, #117,033 [Add to Longdo]
不朽的[bù xiǔ de, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] immortal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsterbliche {m,f}; Unsterblicher | Unsterblichen {pl}; Unsterblicheimmortal | immortals [Add to Longdo]
ewig {adj} | das ewige Lebenimmortal | the immortal life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C) [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immortal
   adj 1: not subject to death [ant: {mortal}]
   n 1: a person (such as an author) of enduring fame; "Shakespeare
      is one of the immortals"
   2: any supernatural being worshipped as controlling some part of
     the world or some aspect of life or who is the
     personification of a force [syn: {deity}, {divinity}, {god},
     {immortal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top