ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imminent

IH1 M AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imminent-, *imminent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imminent(adj) ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น, See also: ซึ่งจวนเจียน, ซึ่งจวนตัว, ซึ่งหวุดหวิด, Syn. impending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending

English-Thai: Nontri Dictionary
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imminent dangerภยันตรายที่ใกล้จะถึง [ป. อาญา ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminent danger of deathอันตรายใกล้ความตาย (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imminently dangerous articleวัตถุอันตรายชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imminentAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
imminentA storm is imminent.
imminentHe prepared for his imminent departure.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จวน[jūan] (adj) EN: close ; imminent  FR: proche ; imminent
ขยับ[khayap] (v) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise
ใกล้จะเกิดขึ้น[klai ja koētkheun] (x) EN: imminent  FR: imminent
กระชั้น[krachan] (adj) EN: urgent ; pressing ; imminent  FR: précipité
หมิ่น[min] (v) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger  FR: s'exposer ; risquer

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMINENT IH1 M AH0 N AH0 N T
IMMINENTLY IH1 M AH0 N AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imminent (j) ˈɪmɪnənt (i1 m i n @ n t)
imminently (a) ˈɪmɪnəntliː (i1 m i n @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即将来临[jí jiāng lái lín, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] imminent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急迫した[きゅうはくした, kyuuhakushita] (adj-f) urgent; pressing; imminent [Add to Longdo]
軍配を返す[ぐんばいをかえす, gunbaiwokaesu] (exp,v5s) referee signalling the imminent start of the sumo bout by turning his fan [Add to Longdo]
差し迫る;差迫る(io)[さしせまる, sashisemaru] (v5r,vi) to be urgent; to be pressing; to be imminent [Add to Longdo]
焦臭い;きな臭い[きなくさい, kinakusai] (adj-i) (1) burning or scorched smell; (2) imminent military action; (3) suspicious [Add to Longdo]
切迫した[せっぱくした, seppakushita] (adj-f) pressing; urgent; imminent [Add to Longdo]
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage [Add to Longdo]
轍鮒[てっぷ, teppu] (n) imminent danger; like a carp stuck in a puddle on the road [Add to Longdo]
轍鮒の急[てっぷのきゅう, teppunokyuu] (exp,n) imminent danger; impending hardship [Add to Longdo]
迫り来る[せまりくる, semarikuru] (vk) to be imminent; to loom; to be approaching; to be impending [Add to Longdo]
迫る(P);逼る[せまる, semaru] (v5r,vi) (1) to approach; to draw near; to be imminent; (v5r,vt) (2) to press (someone for something); to urge; to compel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imminent
   adj 1: close in time; about to occur; "retribution is at hand";
       "some people believe the day of judgment is close at
       hand"; "in imminent danger"; "his impending retirement"
       [syn: {at hand(p)}, {close at hand(p)}, {imminent},
       {impendent}, {impending}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top