ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immature

IH2 M AH0 T Y UH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immature-, *immature*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immature(adj) ยังไม่สมบูรณ์, See also: ี่ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่เจริญ, Syn. youthful, sophomoric, Ant. adult, mature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่,ยังไม่สมบูรณ์,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ยังเยาว์วัย,ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green, unripe, crude

English-Thai: Nontri Dictionary
immature(adj) ยังอ่อน,ยังไม่สุก,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immatureยังไม่เจริญเต็มวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immature labour; labour, prematureการคลอดก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Immatureการคลอดเมื่อครรภ์อยู่ระหว่าง 20-27 สัปดาห์ [การแพทย์]
Immature Formsแบบไม่เจริญ [การแพทย์]
Immature Personsคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อน(adj) immature, See also: unripe, green, Example: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม, Thai Definition: ที่ยังมีอายุไม่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อน[øn] (adj) EN: immature ; unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนความ[ønkhwām] (v) EN: be immature ; be green ; be inexperienced
ป่ารุ่น[pā run] (n, exp) EN: immature forest
รุ่น[run] (adj) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding  FR: adolescent ; jeune ; juvénile
วัยรุ่น[wairun] (adj) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen  FR: adolescent ; jeune

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMATURE IH2 M AH0 T Y UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immature (j) ˌɪmətjˈuəʳr (i2 m @ t y u@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎn, ㄋㄢˇ, ] immature locusts, #147,326 [Add to Longdo]
稚弱[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, ] immature and feeble, #194,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
黄口児[こうこうじ, koukouji] (n) immature youth [Add to Longdo]
筋子[すじこ;すずこ, sujiko ; suzuko] (n) (See イクラ) salted salmon roe (i.e. a mass of immature eggs) [Add to Longdo]
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile [Add to Longdo]
若虫[わかむし, wakamushi] (n,adj-no) (See ニンフ) nymph (immature form of an insect) [Add to Longdo]
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person [Add to Longdo]
生硬[せいこう, seikou] (adj-na,n) crude; immature; unpolished [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] (adj-na,n) (1) half-cooked; rare; (2) ambiguous; vague; (3) immature [Add to Longdo]
生若い[なまわかい, namawakai] (adj-i) (arch) young and immature [Add to Longdo]
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immature
   adj 1: characteristic of a lack of maturity; "immature behavior"
       [ant: {mature}]
   2: (used of living things especially persons) in an early period
     of life or development or growth; "young people" [syn:
     {young}, {immature}] [ant: {old}]
   3: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
     "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green}, {unripe},
     {unripened}, {immature}] [ant: {mature}, {ripe}]
   4: not yet mature [ant: {mature}]
   5: (of birds) not yet having developed feathers; "a small
     unfledged sparrow on the window sill" [syn: {unfledged},
     {immature}] [ant: {fledged}, {mature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top