ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imaginative

IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imaginative-, *imaginative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginative(adj) เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive, creative

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginativeHe is a very imaginative writer.
imaginativeHe used to be an imaginative boy.
imaginativeI am clever, sensitive and imaginative.
imaginativeOur public leaders are imaginative and often come up with new ideas.
imaginativeThis novel is very imaginative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความช่างจินตนาการ(n) imaginativeness, See also: fancy, conjecture, Syn. ความช่างคิด

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGINATIVE IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 T IH0 V
IMAGINATIVELY IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 T IH2 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imaginative (j) ˈɪmˈæʤɪnətɪv (i1 m a1 jh i n @ t i v)
imaginatively (a) ˈɪmˈæʤɪnətɪvliː (i1 m a1 jh i n @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才思[cái sī, ㄘㄞˊ ㄙ, ] imaginative power; creativeness, #86,872 [Add to Longdo]
富于想像[fù yú xiǎng xiàng, ㄈㄨˋ ㄩˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] imaginative [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstellungsvermögen {n}imaginative power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
創意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imaginative
   adj 1: (used of persons or artifacts) marked by independence and
       creativity in thought or action; "an imaginative use of
       material"; "the invention of the knitting frame by
       another ingenious English clergyman"- Lewis Mumford; "an
       ingenious device"; "had an inventive turn of mind";
       "inventive ceramics" [syn: {imaginative}, {inventive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top