ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illuminate

IH2 L UW1 M IH0 N IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illuminate-, *illuminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illuminate(vt) ชี้แจง, See also: อธิบาย, ทำให้กระจ่าง, Syn. clarify, explain, interpret
illuminate(vt) ตกแต่งด้วยดวงไฟ, See also: ประดับไฟ, Syn. blazon, emblazon
illuminate(vt) ทำให้มีชีวิตชีวา, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. make bright, illumine
illuminate(vt) ทำให้สว่าง, See also: ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate(vi) ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate with(phrv) ทำให้สว่าง, See also: ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น, Syn. light with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
illuminate(vt) ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illuminateThe room was illuminated with red lights.
illuminateThe square was illuminated by bright lights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อง(v) shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai Definition: ฉายแสง
ส่องสว่าง(v) illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
วิภาส(v) shine, See also: illuminate, lighten, Syn. ส่องสว่าง, Thai Definition: มีแสงสว่างออกมา, Notes: (สันสกฤต)
ส่องแสง(v) shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[chāi] (v) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up  FR: éclairer ; rayonner
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ส่อง[sǿng] (v) EN: shine ; illuminate ; light up  FR: illuminer ; éclairer
ส่องแสง[søngsaēng] (v, exp) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon  FR: briller ; étinceler
ส่องสว่าง[søng sawāng] (v, exp) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten  FR: illuminer ; irradier

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUMINATE IH2 L UW1 M IH0 N IH0 T
ILLUMINATED IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T AH0 D
ILLUMINATES IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illuminate (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪt (i1 l uu1 m i n ei t)
illuminated (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪtɪd (i1 l uu1 m i n ei t i d)
illuminates (v) ˈɪlˈuːmɪnɛɪts (i1 l uu1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
彩飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
射し込む[さしこむ, sashikomu] (v5m,vi) to shine in (light); to illuminate [Add to Longdo]
照らす[てらす, terasu] (v5s,vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
電光ニュース[でんこうニュース, denkou nyu-su] (n) illuminated sign spelling out news items [Add to Longdo]
避難誘導灯[ひなんゆうどうとう, hinanyuudoutou] (n) (illuminated) emergency exit signs [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp,v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp,adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illuminate
   v 1: make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a
      bit" [syn: {light}, {illume}, {illumine}, {light up},
      {illuminate}]
   2: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]
   3: add embellishments and paintings to (medieval manuscripts)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top