ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illegitimate

IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegitimate-, *illegitimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illegitimate(adj) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส, See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย, Syn. bastard, fatherless
illegitimate(adj) ซึ่งผิดกฎหมาย, See also: ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, Ant. legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful, bastard, illogical

English-Thai: Nontri Dictionary
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegitimateชื่อผิดกฎ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate birthการเกิดบุตรนอกกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate birth rateอัตราเกิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู child born out of wedlock] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู legitimate child ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegitimate childrenบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไม่มีพ่อ(n) illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
นอกกฎหมาย(adj) illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
ลูกนอกสมรส(n) illegitimate child, Syn. ลูกนอกกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกที่เกิดจากภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ลูกนอกสมรส[lūk nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
นอกสมรส[nøk somrot] (adj) EN: extramarital ; illegitimate

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGITIMATE IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegitimate (n) ˌɪlɪʤˈɪtɪmət (i2 l i jh i1 t i m @ t)
illegitimately (a) ˌɪlɪʤˈɪtɪmətliː (i2 l i jh i1 t i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, ] illegitimate child (male); bastard; love child, #36,964 [Add to Longdo]
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child [Add to Longdo]
庶出[しょしゅつ, shoshutsu] (n,adj-no) illegitimate birth [Add to Longdo]
庶流[しょりゅう, shoryuu] (n) illegitimate family lineage [Add to Longdo]
妾出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n) illegitimate (e.g. born to a mistress) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegitimate
   adj 1: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure
       of power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
       measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
       {outlawed}, {unlawful}]
   2: of marriages and offspring; not recognized as lawful [ant:
     {legitimate}]
   n 1: the illegitimate offspring of unmarried parents [syn:
      {bastard}, {by-blow}, {love child}, {illegitimate child},
      {illegitimate}, {whoreson}]

Are you satisfied with the result?Discussions