ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ill-treat

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ill-treat-, *ill-treat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ill-treat(vt) ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์), See also: ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ คน / สัตว์, Syn. abuse, harm, mistreat
ill-treatment(n) ความทารุณต่อคนหรือสัตว์, See also: การปฏิบัติไม่ดีต่อ คน / สัตว์, Syn. abuse, maltreatment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse

English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ill-treatHe smarted under his friend's ill-treatment.
ill-treatIt is cruel of him to ill-treat pets.
ill-treatI will not allow you to be ill-treated.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทารุณ[thārun] (v) EN: ill-treat ; maltreat  FR: maltraiter
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ill-treat (v) ˈɪl-trˈiːt (i1 l - t r ii1 t)
ill-treats (v) ˈɪl-trˈiːts (i1 l - t r ii1 t s)
ill-treated (v) ˈɪl-trˈiːtɪd (i1 l - t r ii1 t i d)
ill-treating (v) ˈɪl-trˈiːtɪŋ (i1 l - t r ii1 t i ng)
ill-treatment (n) ˈɪl-trˈiːtmənt (i1 l - t r ii1 t m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐遇[ぎゃくぐう, gyakuguu] (n,vs) (See 虐待) ill-treatment; abuse [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]
賊虐[ぞくぎゃく, zokugyaku] (n) damage and ill-treatment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ill-treat
   v 1: treat badly; "This boss abuses his workers"; "She is always
      stepping on others to get ahead" [syn: {mistreat},
      {maltreat}, {abuse}, {ill-use}, {step}, {ill-treat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top