ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignorant

IH1 G N ER0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorant-, *ignorant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorant(adj) ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant(adj) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง, Syn. unconcious, uninformed, Ant. alert, aware
ignorant(adj) ไร้การศึกษา, See also: ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, Syn. illiterate, uneducated, Ant. educated, literate

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorant(adj) เขลา,โง่,ไม่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia legis non excusat; ignorantia non excusat (L.)ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia non excusat (L.); ignorantia legis non excusatความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignorantBesides being ignorant, he is too proud.
ignorantHe is entirely ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant to of the world.
ignorantHe is quite ignorant of things Japanese.
ignorantHe pretended to be ignorant.
ignorantHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
ignorantHe thinks he knows everything but, as a matter of face, he is very ignorant.
ignorantHe was ignorant of the fact.
ignorantHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
ignorantHe was ignorant of the plot to assassinate him.
ignorantHe was laughed at for being so ignorant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่มสี่สุ่มห้า(adv) blindly, See also: ignorantly, Syn. ไม่ดูตาม้าตาเรือ, Example: ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลัง, Thai Definition: อย่างไม่ดูหน้าดูหลังหรือคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
หูป่าตาเถื่อน(adj) uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
อวิญญู(adj) ignorant, See also: foolish, stupid, Syn. โง่, เขลา, Thai Definition: ที่ไม่มีความรู้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa] (xp) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat  FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
เหลอ[loē] (adj) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNORANT IH1 G N ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorant (j) ˈɪgnərənt (i1 g n @ r @ n t)
ignorantly (a) ˈɪgnərəntliː (i1 g n @ r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茫然[máng rán, ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ, ] ignorant; to have no knowledge of sth, #11,388 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] ignorant, #19,433 [Add to Longdo]
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded, #50,477 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] ignorant; blank-minded, #66,376 [Add to Longdo]
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, ] ignorant; ill-informed, #99,438 [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] ignorant and stubborn, #146,636 [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head, #245,697 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] ignorant; sun hat, #440,753 [Add to Longdo]
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, ] ignorant and weak, #521,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ignorant {m} | Ignoranten {pl}ignoramus | ignoramuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
井の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
迂愚[うぐ, ugu] (adj-na,n) stupid; ignorant [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n,adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
愚民[ぐみん, gumin] (n) ignorant people [Add to Longdo]
愚民政策[ぐみんせいさく, guminseisaku] (n) policy of keeping the people ignorant and easily subjugated [Add to Longdo]
世間知らず[せけんしらず, sekenshirazu] (adj-na,n) ignorant of the ways of the world [Add to Longdo]
専門馬鹿[せんもんばか, senmonbaka] (n) person who is ignorant outside his field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignorant
   adj 1: uneducated in general; lacking knowledge or
       sophistication; "an ignorant man"; "nescient of
       contemporary literature"; "an unlearned group incapable
       of understanding complex issues"; "exhibiting contempt
       for his unlettered companions" [syn: {ignorant},
       {nescient}, {unlearned}, {unlettered}]
   2: uneducated in the fundamentals of a given art or branch of
     learning; lacking knowledge of a specific field; "she is
     ignorant of quantum mechanics"; "he is musically illiterate"
     [syn: {ignorant}, {illiterate}]
   3: unaware because of a lack of relevant information or
     knowledge; "he was completely ignorant of the circumstances";
     "an unknowledgeable assistant"; "his rudeness was unwitting"
     [syn: {ignorant}, {unknowledgeable}, {unknowing},
     {unwitting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top